Plan pracy Rady Miasta na 2019 rok


PLAN PRACY RADY MIASTA RACIBÓRZ NA 2019 ROK

DATA SESJI

TEMAT SESJI

30 STYCZNIA

Budżet Miasta na 2019 r.

27 LUTEGO

Przekazanie majątku (kanalizacja deszczowa, rowy) do Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu

Informacja o stanie dróg wojewódzkich i budowy Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna

Informacja o stanie zabezpieczenia mieszkańców Raciborza w opiekę medyczną

27 MARCA

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu za rok 2018

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Racibórz na 2019 rok

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz

24 KWIETNIA

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Racibórz

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa na terenie miasta Racibórz

Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta Racibórz

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Racibórz na lata 2019 – 2024

29 MAJA

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Raciborzu za rok 2018

Raport z realizacji Dokumentu Operacyjnego do Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Racibórz na lata 2014 – 2020 (za 2017 r.  i 2018 r.)

26 CZERWCA

Raport o stanie gminy
Wotum zaufania dla Prezydenta Miasta

Wykonanie budżetu miasta za 2018 rok
Absolutorium dla Prezydenta Miasta

Raport monitoringowy Programu Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz na lata 2015 – 2020

LIPIEC

PRZERWA

28 SIERPNIA

Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019

25 WRZEŚNIA

Wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2019 r.

Realizacja inwestycji miejskich i remontów w 2019 r.

Przyjecie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Miasta Racibórz w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

30 PAŹDZIERNIKA

Program Współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2020

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

27 LISTOPADA

Podatki i opłaty lokalne na 2020 r.

Gospodarka nieruchomościami gminnymi w 2019 r. po wprowadzeniu nowych uregulowań prawnych (zmiana bonifikat, przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, zmiana planu miejscowego)

18 GRUDNIA

Budżet Miasta na 2020 r.

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Leszek Jureczko
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Gliwa
email: brm1@um.raciborz.pl tel.:327550750 fax: 327550621
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive