Wykaz uchwał podjętych na ostatniej sesji


Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Miasta Racibórz w dniu 25 sierpnia 2021 r.

 

 1. Uchwała Nr XXXIV/475/2021 w sprawie nadania tytułu wraz z medalem „Zasłużony dla Miasta Raciborza”.

 2. Uchwała Nr XXXIV/476/2021 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu.

 3. Uchwała Nr XXXIV/477/2021 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok.

 4. Uchwała Nr XXXIV/478/2021 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok.

 5. Uchwała Nr XXXIV/479/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 6. Uchwała Nr XXXIV/480/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.

 7. Uchwała Nr XXXIV/481/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/465/2021 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.

 8. Uchwała Nr XXXIV/482/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.

 9. Uchwała Nr XXXIV/483/2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach lub klubach dziecięcych utworzonych przez Miasto Racibórz, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwalniania od ponoszenia opłat.

 10. Uchwała Nr XXXIV/484/2021 w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Raciborzu.

 11. Uchwała Nr XXXIV/485/2021 w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Raciborzu przy ul. Bielskiej 4a.

 12. Uchwała Nr XXXIV/486/2021 w sprawie ustalenia Statutu Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9.

 13. Uchwała Nr XXXIV/487/2021 w sprawie utworzenia Zespołu Żłobków w Raciborzu.

 14. Uchwała Nr XXXIV/488/2021 w sprawie ustalenia Statutu Zespołu Żłobków w Raciborzu.

 15. Uchwała Nr XXXIV/489/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/551/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta Racibórz przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

 16. Uchwała Nr XXXIV/490/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916".

 17. Uchwała Nr XXXIV/491/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP".

 18. Uchwała Nr XXXIV/492/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/195/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach niemieszkalnych i mieszkalnych niezakwalifikowanych do dofinansowania przy udziale środków zewnętrznych.

 19. Uchwała Nr XXXIV/493/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki gruntu położonej w Raciborzu w obrębie ulicy Sudeckiej.

 20. Uchwała Nr XXXIV/494/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do „gminnego zasobu nieruchomości” prawa własności nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Gliwickiej.

 21. Uchwała Nr XXXIV/495/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Bojanowskiej.

 22. Uchwała Nr XXXIV/496/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu.

 23. Uchwała Nr XXXIV/497/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Markowice w Raciborzu.

 24. Uchwała Nr XXXIV/498/2021 w sprawie powierzenia uprawnień Prezydentowi Miasta Racibórz.

 25. Uchwała Nr XXXIV/499/2021 w sprawie przyjęcia „Regulaminu korzystania ze Skweru im. Księdza Prałata Stefana Pieczki w Raciborzu”.

 26. Uchwała Nr XXXIV/500/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/367/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 

Projekt powyższej uchwały Rady Miasta Racibórz oraz wynik głosowania dostępne są na stronie – raciborz.esesja.pl Wszystkie podjęte uchwały po ich podpisaniu zostają udostępnione w rejestrze uchwał prowadzonym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Leszek Jureczko
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Jureczko
email: brm2@um.raciborz.pl tel.:+48327550608
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive