Organizacja wewnętrzna Rady


Rozdział 4.

Organizacja wewnętrzna Rady

§ 11. 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Mieście.

2. Ustawowy skład Rady wynosi 23 radnych.

§ 12. 1. Rada działa na sesjach oraz poprzez swoje komisje.

2. Do kompetencji Rady należą zadania określone ustawą oraz przepisami odrębnymi.

§ 13. Do wewnętrznych organów Rady należą:

1) Przewodniczący Rady,

2) Wiceprzewodniczący Rady,

3) komisje, wymienione w Statucie,

4) doraźne komisje do określonych zadań.

§ 14. 1. Rada powołuje następujące komisje:

1) Rewizyjną,

2) Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów,

3) Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego,

4) Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Opieki Społecznej,

5) Skarg, Wniosków i Petycji.

2. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji.

3. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

§ 15. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

§ 16. Przewodniczący Rady:

1) organizuje pracę Rady, a w szczególności:

a) zwołuje sesje Rady,

b) ustala porządek obrad,

c) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych mandatu.

2) prowadzi obrady Rady, a w szczególności:

a) przewodniczy obradom,

b) czuwa nad porządkiem na sali obrad,

c) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

d) podpisuje uchwały Rady oraz protokoły z sesji.

§ 17. (uchylony)

§ 18. Pod nieobecność Przewodniczącego Rady jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

§ 19. Do obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego Rady w razie odwołania lub przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady i nie wybrania w jego miejsce osoby do pełnienia tej funkcji.

§ 20. (uchylony)

§ 21. Obsługę Rady i jej organów zapewnia Prezydent.

 

Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Gliwa
email: brm1@um.raciborz.pl tel.:327550750 fax: 327550621
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Gliwa
email: brm1@um.raciborz.pl tel.:327550750 fax: 327550621
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive