Wydział Rozwoju


Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości/działki w obszarze rewitalizacji lub w obszarze zdegradowanym

07‑09‑2017 14:27:43

KARTA INFORMACYJNA
Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6,
Centrala nr tel. +48 32 755 06 00;
Wydział Rozwoju nr tel. +48 32 755 06 33

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o  rewitalizacji  (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).
 4. Uchwała nr XLIV/630/2022 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Racibórz.
 5. Uchwała nr LIX/852/2023 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 czerwca 2023 r. z późn. zm. w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Racibórz do roku 2030.

 

 Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji, obszarze zdegradowanym, specjalnej strefie rewitalizacji (patrz załącznik),
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej

 

Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać pocztą tradycyjną.
 2. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach pracy.
 3. Przesłać elektronicznie za pośrednictwem Platformy ePUAP z wykorzystaniem usługi Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Rozwoju, pok. nr 303 - III piętro
Numer telefonu: +48 32 755 06 33

 

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł,
 2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika,  opłata skarbowa z tytułu udzielenia  pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.
 3. Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Racibórz lub na rachunek bankowy Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, nr rachunku: 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692.


Termin udzielenia odpowiedzi

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

 

Tryb odwoławczy

 1.  Wnioskodawcy przysługuje zażalenie jedynie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.
 2. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Racibórz do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
 3.  Wniesienie zażalenia jest wolne od opłat.

 

Inne informacje

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE  z 2016 Nr 119 poz. 1 ) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Racibórz z siedzibą w 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danychto iodo@um.raciborz.pl.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji, obszarze zdegradowanym, specjalnej strefie rewitalizacji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj.
 5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Pana/Pani dane będą udostępniane, w tym innym administratorom, a także podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych tj. 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym został złożony wniosek. Po upływie wymienionego okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
 • żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
 • sprostowania danych osobowych
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 1. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą profilowane.
Dokumenty:
Plik pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji_1104925.pdf
04-05-2023 10:22:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
94KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Bożena Kotula
email: or2@um.raciborz.pl tel.:+48327550661
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bożena Kotula
email: or2@um.raciborz.pl tel.:+48327550661
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive