Wybory


Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania

29‑01‑2024 10:45:55

KARTA INFORMACYJNA
Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6
Centrala nr tel. +48 32 755 06 00, 
Wydział Spraw Obywatelskich nr tel.   +48 32 755 06 13,  

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2408)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania (Dz. U. z 2023 r., poz. 1495)
 

Kto może wystąpić z wnioskiem

 1. Osoba posiadająca czynne prawo wyborcze.
 2. Osoba posiadająca obywatelstwo polskie.
 3. Obywatel Unii Europejskiej (UE), obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
 4. Wyborca stale zamieszkały na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały.
 5. Wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres zameldowania na pobyt stały w tej gminie.
 6. Wyborca nigdzie niezamieszkały, przebywający stale na obszarze gminy, z zastrzeżeniem, że w miejscu adresu stałego zamieszkania podadzą adres, pod którym będzie możliwe skontaktowanie się z nimi.

 

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania art. 19 § 3 dla obywateli polskich (patrz załącznik 1).
 2. Wypełniony wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania art. 19a § 1 dla obywateli UE i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (patrz załącznik 2).
 3. Dokument tożsamości (dowód osobisty, mDowód, paszport).
 4. Dokument potwierdzający fakt stałego zamieszkania w Raciborzu, np.
 • tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania);
 • oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym osoba wnosząca wniosek zamieszkuje, które potwierdza stałe zamieszkanie w lokalu;
 • umowy na dostarczanie mediów użytkowych do lokalu lub inne zawarte przez wyborcę ubiegającego się o ujęcie w stałym obwodzie głosowania, w których wskazano adres lokalu;
 • potwierdzenie rozliczenia podatku, w którym wyborca wskazał adres zamieszkania w Raciborzu (tylko ta strona PIT, gdzie znajduje się adres zamieszkania);
 • inne dokumenty np. umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu itp.

Prezydent  Miasta Racibórz przed wydaniem decyzji jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania spełnia warunki stałego zamieszkania pod adresem wskazanym we wniosku.
 

Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 

Jednostka odpowiedzialna


Wydział Spraw Obywatelskich (pokój Nr 5 – parter)
Numer telefonu +48 32 755 06 15

 

Opłaty

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania jest bezpłatne.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

Decyzja zostanie wydana w ciągu 5 dni od złożenia wniosku

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Racibórz, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Inne informacje:

 1. W Centralnym Rejestrze Wyborców można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania.
 2. Decyzja uwzględniająca wniosek skutkuje ujęciem wyborcy w stałym obwodzie głosowania.
 3. W Centralnym Rejestrze Wyborców wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze danej gminy są z urzędu ujmowani w stałym obwodzie głosowania.
 4. Wyborca ujęty w stałym obwodzie głosowania na swój wniosek, który zostanie następnie zameldowany na pobyt stały pod innym adresem, jest z urzędu ujmowany w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.
 5. Wnioski o ujęcie w stałym obwodzie głosowania mogą być składane przez cały rok.


Przetwarzanie danych osobowych (patrz załącznik)

Dokumenty:
Plik pdf Wniosek o ujęcie w stałym obwdzie głosowania dla obywateli polskich Zał_1.pdf
29-01-2024 11:00:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
281KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania dla obywateli UE i Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej _Zał_2.pdf
29-01-2024 11:00:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
269KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.pdf
05-03-2024 09:23:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
244KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Bożena Kotula
email: or2@um.raciborz.pl tel.:+48327550661
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bożena Kotula
email: or2@um.raciborz.pl tel.:+48327550661
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive