Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach/ Obwieszczenia


Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia  o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskoprężnej DZ90PE do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Gruntowej (dz. nr 75/15) - na działce nr 75/7, k.m. 1, obręb Ocice Górne w rejonie ul. Gruntowej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działkach nr 829/1, 829/3, 826, 729, k.m. 4, obręb Markowice w rejonie ul. Babickiej i ul. Pionierów w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią dla terenów budowlanych przy ul. Gruntowej (bocznej) oraz ul. Wiejskiej (bocznej) -  zlokalizowanej na działkach nr 181, 68, 76/3, 71/15, 71/17, 76/2, 75/7, k.m. 1, obręb Ocice Górne w rejonie ul. Gruntowej i ul. Zbożowej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do grafityzacji”  w granicach zakładu COBEX Polska Sp. z o.o. przy ul. Piastowskiej 29 w Raciborzu.

W toku postępowania wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu, Starosty Raciborskiego oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach odpowiednio o opinię i uzgodnienia warunków realizacji dla ww. przedsięwzięcia .

Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Wdrożenie do produkcji innowacyjnych płynów w zakresie techniki grzewczej" zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Piaskowej 7.
Trwa wczytywanie metryki.

W dniu 31.07.2019r., na wniosek Vessun Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, wydana została decyzja nr 80/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Wdrożenie do produkcji innowacyjnych płynów w zakresie techniki grzewczej" zlokalizowanego w Raciborzu na działce nr 5072/105, obręb Racibórz, k.m. 4 przy ul. Piaskowej 7.

Od decyzji niniejszej stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Raciborza w terminie 28 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20 o wszystkich czynnościach organu strony zawiadamiane są poprzez obwieszczenie.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz, Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 203, tel. (32) 75 50 677, w godzinach pracy Urzędu tj.: w środy w godz. 8.30-17.30, w piątki w godz. 8.30-13.30, w pozostałe dni w godz. 8.30-15.30.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działkach nr 829/1, 829/3, 826, 729, k.m. 4, obręb Markowice w rejonie ul. Babickiej i ul. Pionierów w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do grafityzacji”  na terenie zakładu przy ul. Piastowskiej 29 w Raciborzu, wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do grafityzacji”  na terenie zakładu przy ul. Piastowskiej 29 w Raciborzu, wydał postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Trwa wczytywanie metryki.

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 17 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na kształtowanie nowego koryta cieku Plęśnica w km od 0+630 do 1+190 poprzez tymczasową likwidację i docelowe przełożenie odcinka koryta cieku, likwidację odcinków czterech rowów: A1, A2, A3 i B4, w obszarze górniczym „Racibórz II – Zbiornik 5 - II Pole A i Pole B” gmina Racibórz, Kornowac i Lubomia.

Trwa wczytywanie metryki.
Liczba komunikatów archiwalnych: 249 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 25
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Kiziak
email: iu2@um.raciborz.pl tel.:+48327550603
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Kiziak
email: iu2@um.raciborz.pl tel.:+48327550603
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive