Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach / Obwieszczenia


Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że dnia 28.07.2021r. na wniosek Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu działającego przez pełnomocnika Panią Ewę Snopkowską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie bazy transportowej na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125” zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 684/283, 687/672, 928/673 k.m. 15, obręb Brzezie.

W toku postępowania w dniu 15.09.2021r. Prezydent Miasta Racibórz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10 o wszystkich czynnościach organu strony zawiadamiane będą poprzez obwieszczenie.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. (32) 75 50 677, w godzinach pracy Urzędu tj.: w środy w godz. 8.30-17.30, w piątki w godz. 8.30-13.30, w pozostałe dni w godz. 8.30-15.30.

Pełna treść obwieszczenia w załączeniu.

Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego L151_Raciborz_119 (ORx151-002100-XXX-01) sieci łączności bezprzewodowej ERTHS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS – zlokalizowanej na działce nr 3805/114, k.m. 2, obręb Racibórz, w rejonie ul. Łąkowej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, o możliwości złożenia odwołanai  od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.  "Budowa instalacji do spalania paliw wraz z infrastrukturą przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w Raciborzu Ostrogu"  zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 35/14 (k.m. 25), obręb Ostróg.
Trwa wczytywanie metryki.

Informacja o wydaniu decyzji

31.08.2021 18:06:02
Prezydent Miasta Racibórz informujeo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji do spalania paliw wraz z infrastrukturą przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w Raciborzu Ostrogu" zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 35/14 (k.m. 25), obręb Ostróg.
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamiao podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 922 od km 0+000 do km 5+861 (Kuźnia Raciborska – Nędza)”.
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego L151_Raciborz_119 (ORx151-002100-XXX-01) sieci łączności bezprzewodowej ERTHS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS – zlokalizowanej na działce nr 3805/114, k.m. 2, obręb Racibórz, w rejonie ul. Łąkowej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Nr WOOŚ.420.29.2020.JKS.56 z 6 sierpnia 2021r. o dopuszczeniu Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot z siedzibą w Bystrej przy ul. Jasnej 7 na prawach strony do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300.”

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowie instalacji do spalania paliw wraz z infrastrukturą przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w Raciborzu Ostrogu" zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 35/14 k.m. 25, obręb Ostróg. Przed wydaniem decyzji strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji kompostowni bioodpadów zlokalizowanej w Raciborzu przy ulicy Rybnickiej 125”, w dniu 30.07.2021r. wydano postanowienie Prezydenta Miasta Racibórz nr 89/2021 wyznaczające nowy termin załatwienia sprawy: do dnia 30 września 2021 roku.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz

Szczegółowe obwieszczenie w załączeniu.

Trwa wczytywanie metryki.

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Racibórz następujących uchwał: Nr XXIV/340/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu; Nr XXXI/429/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ocice w Raciborzu; Nr XXXI/430/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu; Nr XXXI/431/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Proszowiec - Stara Wieś w Raciborzu; Nr XXXI/432/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu, Nr XXXI/433/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu; Nr XXXI/434/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Markowice w Raciborzu; Nr XXXI/435/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Brzezie w Raciborzu; Nr XXXIII/467/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Ocice w Raciborzu, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/523/2005 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 września 2005 r.

Trwa wczytywanie metryki.
Liczba komunikatów: 395 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 40
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Polak
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Stroka
email: stroka.izabela@um.raciborz.pl tel.:+4832755776 fax: +487550725
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive