Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach/ Obwieszczenia


Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami, zlokalizowanej na działce nr 23/4, k.m. 11, obręb Markowice, położonej w rejonie ul. Gliwickiej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent MIasta Racibórz zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Studzienna i Sudół, Proszowiec - Stara Wieś, Płonia, Ocice, Miedonia, Markowice i Brzezie w Raciborzu oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionych planów.
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o czynnościach podjętych w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Wdrożenie do produkcji innowacyjnych płynów w zakresie techniki grzewczej" zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Piaskowej 7.
Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Wdrożenie do produkcji innowacyjnych płynów w zakresie techniki grzewczej" zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Piaskowej 7 i możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami, zlokalizowanej na działce nr 23/4, k.m. 11, obręb Markowice, położonej w rejonie                   ul. Gliwickiej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu, obejmującego obszar zlokalizowany w rejonie ul. Sudeckiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że zakończył postępowanie wszczęte na wniosek SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu, w sprawie wydania decyzj o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Wdrożenie innowacji poprzez komercjalizację wyników prac B+R kluczowym krokiem do umocnienia pozycji lidera innowacji w segmencie zasobników" zlokalizowanego przy ul. Piaskowej 7 w Raciborzu.

W toku postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu uzgodnili warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Została również wydana opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach.

Jeżeli w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia nie zostaną złożone dodatkowe materiały lub uwagi decyzja zostanie wydana w oparciu o zebrany materiał dowodowy.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do grafityzacji”  na terenie zakładu COBEX Polska Sp. z o.o.przy ul. Piastowskiej 29.

Strony postępowania mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz.

Trwa wczytywanie metryki.
Liczba komunikatów: 219 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 22
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Kiziak
email: iu2@um.raciborz.pl tel.:+48327550603
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Kiziak
email: iu2@um.raciborz.pl tel.:+48327550603
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive