Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach / Obwieszczenia


Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wniesieniu odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Racibórz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr IU.6733.1.14.2021  z dnia 04.11.2022 r. wydanej dla inwestycji polegającej na budowie stacji telefonii komórkowej RAC8001A wraz z wlz oraz kanalizacją kablową zlokalizowanych na działce nr 301/22, k.m. 1, obręb Studzienna, w rejonie ul. Bogumińskiej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN300 relacji: Radlin-Racibórz PN 1,6 MPa - wykonanie dokumentacji projektowej".
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu przetwarzania w procesie odzysku odpadów o kodzie 10 13 14- odpady betonowe (bez szlamu betonowego), na działkach ewidencyjnych nr 983/170, 1088/170, 1112/138, (k.m. 3), obręb Racibórz, w dniu 29.11.2022r. wydał postanowienie nr 86/2022 o zawieszeniu postępowania.
Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz informuje, że w dniu 28.10.2022r. wydana została decyzja nr 186/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa/modernizacja istniejącej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125” zlokalizowanego na działce nr 927/673 k.m. 15, obręb Brzezie w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125.

Z treścią niniejszej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z warunkami realizacji przedsięwzięcia uzgodnionymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach, Marszałkiem Województwa Śląskiego, Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz opinią Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu, zapoznać się można w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz.

Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie: 17.11– 01.12.2022r.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że w dniu 28.10.2022r. wydana została decyzja nr 186/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa/modernizacja istniejącej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125” zlokalizowanego na działce nr 927/673 k.m. 15, obręb Brzezie w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125.

Od decyzji niniejszej stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Raciborza w terminie 28 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śr/c PE dn63 przy ul. Wybrzeżnej w Raciborzu (MOP=0,5 MPa), na działkach nr 551/2, 541, (k.m. 4), obręb Miedonia, położonych w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej RAC8001A wraz z wlz oraz kanalizacją kablową zlokalizowanych na działce nr 301/22, k.m. 1, obręb Studzienna, w rejonie ul. Bogumińskiej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że w dniu 4 listopada 2022r. Pan Andrzej Musiał działający z pełnomocnictwa „BRUK-BET” Sp. z o. o. z siedzibą w Niecieczy, złożył wniosek o zawieszenie postępowania prowadzonego przez Prezydenta Miasta Raciborza w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu przetwarzania w procesie odzysku odpadów o kodzie 10 13 14- odpady betonowe (bez szlamu betonowego), na działkach ewidencyjnych nr 983/170, 1088/170, 1112/138, (k.m. 3), obręb Racibórz, uzasadniając wniosek koniecznością uzyskania decyzji zwalniającej z zakazu prowadzenia przetwarzania odpadów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
Trwa wczytywanie metryki.

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu przetwarzania w procesie odzysku odpadów o kodzie 10 13 14- odpady betonowe (bez szlamu betonowego), na działkach ewidencyjnych nr 983/170, 1088/170, 1112/138, (k.m. 3), obręb Racibórz, w dniu 25.10.2022r. wydano postanowienie Prezydenta Miasta Racibórz nr 81/2022 wyznaczające nowy termin załatwienia sprawy: do dnia 27 grudnia 2022 roku.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz

Szczegółowe obwieszczenie w załączeniu.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie bazy transportowej na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125, na działkach nr 687/672, 684/283, 928/673, k.m. 15, obręb Brzezie, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.
Liczba komunikatów: 504 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 51
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Polak
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Kamila Pawlińska
email: kpawlinska@um.raciborz.pl tel.:+48327550657 fax: +48327550725
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive