Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach / Obwieszczenia


Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1452/136, 1451/136, 1450/136, 1449/136, 1448/136, 1447/136, k.m. 3, obręb Starawieś, w rejonie ul. Bolesława Leśmiana w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzek: Odry, Suminy i Rudy, nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów budowlanych, w ramach inwestycji pn. "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno - Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300".
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, powołując się na cele statutowe, zgłosiła wolę uczestnictwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja kompostowni bioodpadów zlokalizowanej w Raciborzu przy ulicy Rybnickiej 125”, zlokalizowanego na działkach nr 55, 673, 684/283, 687/672 obręb Brzezie k.m. 15 w Raciborzu, nabyła tym samym statut uczestnika postępowania na prawach strony.
Trwa wczytywanie metryki.
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej nabudowie stacji bazowej telefonii komórkowej RAC8001A wraz z wlz oraz kanalizacją kablową zlokalizowanych na działce nr 301/22, k.m. 1, obręb Studzienna, w rejonie ul. Bogumińskiej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na działce nr 308/3, k.m. 2, obręb Miedonia, w rejonie ul. Podmiejskiej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Budowie bazy transportowej na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125", w dniu 30.12.2021r. wydano postanowienie Prezydenta Miasta Racibórz nr 136/2021 wyznaczające nowy termin załatwienia sprawy: do dnia 9 lutego 2022 roku.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz

Szczegółowe obwieszczenie w załączeniu.

Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1452/136, 1451/136, 1450/136, 1449/136, 1448/136, 1447/136, k.m. 3, obręb Starawieś, w rejonie ul. Bolesława Leśmiana w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że na wniosek z dnia 17.11.2021r., Zakładu Masarskiego „SEGET” Sp. J. z siedzibą w Lubomi, działającej przez pełnomocnika Panią Annę Witkowską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia na budowie i uruchomieniu zakładu produkcyjnego wyrobów mięsnych oraz sklepu firmowego na działce nr 1181/182 przy ul. 1 Maja w Raciborzu.

W toku postępowania w dniu 17.12.2021r. Prezydent Miasta Racibórz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10 o wszystkich czynnościach organu strony zawiadamiane będą poprzez obwieszczenie.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. (32) 75 50 677, w godzinach pracy Urzędu tj.: w środy w godz. 8.30-17.30, w piątki w godz. 8.30-13.30, w pozostałe dni w godz. 8.30-15.30.

Pełna treść obwieszczenia w załączeniu.
Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na działce nr 308/3, k.m. 2, obręb Miedonia, w rejonie ul. Podmiejskiej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno - Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300".
Trwa wczytywanie metryki.
Liczba komunikatów: 428 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 43
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Polak
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Lembas
email: iu8@um.raciborz.pl tel.:+48327550603
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive