Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach/ Obwieszczenia


Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanych na działkach nr 619/76, 183 i 220/206, k.m. 7, obręb Brzezie, położonych w rejonie ul. Tulipanowej i ul. Wiśniowej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30 października 2019 r., Nr WOOŚ.442.2.2016.EJ.8 w sprawie w sprawie poinformowania o przekazaniu przez Republikę Czeską decyzji końcowej w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”

Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego, zlokalizowanej na działkach nr 162 i 457/292, k.m. 15, obręb Brzezie, położonej w rejonie ul. Rybnickiej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.

Zawiadomienie Nr GL-RUZ.421.165.2019.PP/TS Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 21 października 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawach:

  1. wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odbiorze i oczyszczaniu oraz wprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych z miejskiej oczyszczalni ścieków w Raciborzu przy ul. Wodnej 19,
  2. wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - wprowadzanie w sytuacjach awaryjnych nadmiaru ścieków przelewem burzowym ze zbiornika retencyjnego do kolektora z wylotem do wód rzeki Odry,
  3. wygaszenia pozwoleń wodnoprawnych wydanych decyzją Marszałka Wojeództwa Śląskiego z dnia 30 września 2009r. Nr 3197/OS/2009.
Trwa wczytywanie metryki.

Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju  z dnia 3 października 2019 r., znak: DLI-II.4621.37.2018.PMJ.13 o wydaniu decyzji  uchylającej w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Śląskiego Nr 10/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r., znak: IFXIII.7820.124.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku jako nowej drogi wojewódzkiej nr 935 - etap 4 i 5 obwodnica miasta Racibórz”.

Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz informuje, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do grafityzacji”  na terenie zakładu COBEX Polska Sp. z o.o., wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy: do dnia 9 grudnia 2019 roku.
Trwa wczytywanie metryki.
Pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach Nr K/1305/2019 z dnia 9 października 2019r. na prowadenie badań archeologicznych przy inwestycji pn. "Budowa regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od włączenia do DK45 w gminie Rudnik do granicy miasta"
Trwa wczytywanie metryki.
Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach SKO.0Ś/41.9/875/2019/0/RN z dnia 25 września 2019r. w sprawie podjęcia z urzędu zawieszonego postępowania adminsitracyjnego .
Trwa wczytywanie metryki.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.1.2018.EJ.3 z dnia 26 września 2019r. w sprawie poinformowania o przekazaniu przez Republikę Słowacji dokumentacji w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji

Trwa wczytywanie metryki.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla terenów zlokalizowanych: w jednostkach strukturalnych Studzienna, Śródmieście, Proszowiec Stara - Wieś, Ostróg oraz Markowice w Raciborzu; w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu oraz w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu.

Trwa wczytywanie metryki.
Liczba komunikatów: 256 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 26
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Kiziak
email: iu2@um.raciborz.pl tel.:+48327550603
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Kiziak
email: iu2@um.raciborz.pl tel.:+48327550603
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive