Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach/ Obwieszczenia


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Studzienna, Śródmieście, Proszowiec Stara - Wieś, Ostróg oraz Markowice w Raciborzu, w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu oraz w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu.

Trwa wczytywanie metryki.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskoprężnej DZ90PE do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Gruntowej (dz. nr 75/15) - na działce nr 75/7, k.m. 1, obręb Ocice Górne w rejonie ul. Gruntowej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.Budowa instalacji do grafityzacji” na terenie zakładu COBEX Polska Sp. z o.o. przy ul. Piastowskiej 29 w Raciborzu.
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „produkcji wyrobów cukierniczych o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 ton na rok na terenie MIESZKO S.A. przy ul. Opawskiej 172 w Raciborzu”.
Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia  o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskoprężnej DZ90PE do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Gruntowej (dz. nr 75/15) - na działce nr 75/7, k.m. 1, obręb Ocice Górne w rejonie ul. Gruntowej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działkach nr 829/1, 829/3, 826, 729, k.m. 4, obręb Markowice w rejonie ul. Babickiej i ul. Pionierów w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią dla terenów budowlanych przy ul. Gruntowej (bocznej) oraz ul. Wiejskiej (bocznej) -  zlokalizowanej na działkach nr 181, 68, 76/3, 71/15, 71/17, 76/2, 75/7, k.m. 1, obręb Ocice Górne w rejonie ul. Gruntowej i ul. Zbożowej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do grafityzacji”  w granicach zakładu COBEX Polska Sp. z o.o. przy ul. Piastowskiej 29 w Raciborzu.

W toku postępowania wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu, Starosty Raciborskiego oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach odpowiednio o opinię i uzgodnienia warunków realizacji dla ww. przedsięwzięcia .

Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Wdrożenie do produkcji innowacyjnych płynów w zakresie techniki grzewczej" zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Piaskowej 7.
Trwa wczytywanie metryki.

W dniu 31.07.2019r., na wniosek Vessun Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, wydana została decyzja nr 80/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Wdrożenie do produkcji innowacyjnych płynów w zakresie techniki grzewczej" zlokalizowanego w Raciborzu na działce nr 5072/105, obręb Racibórz, k.m. 4 przy ul. Piaskowej 7.

Od decyzji niniejszej stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Raciborza w terminie 28 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20 o wszystkich czynnościach organu strony zawiadamiane są poprzez obwieszczenie.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz, Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 203, tel. (32) 75 50 677, w godzinach pracy Urzędu tj.: w środy w godz. 8.30-17.30, w piątki w godz. 8.30-13.30, w pozostałe dni w godz. 8.30-15.30.

Trwa wczytywanie metryki.
Liczba komunikatów: 245 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 25
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Marta Lembas
email: iu8@um.raciborz.pl tel.:+48327550603
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Lembas
email: iu8@um.raciborz.pl tel.:+48327550603
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive