Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach / Obwieszczenia


Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Markowice, Miedonia, Ocice oraz Śródmieście w Raciborzu.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych: Brzezie, Markowice, Ocice, Ostróg, Płonia, Śródmieście, Proszoweic – Stara Wieś w Raciborzu oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Ocice w Raciborzu.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Zmiana przeznaczenia i przebudowa pomieszczenia na funkcję usługowej lakierni ciekłej w obiekcie na działce nr 3279/159 w Raciborzu". Przed wydaniem decyzji strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach nr 449/3, 457/1, 449/5, 449/7, 449/8, (k.m. 4), obręb Markowice, w rejonie ul. Gliwickiej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że postanowieniem nr 59/2022 z dnia 7 lipca 2022r. sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w decyzji nr 101/2022 z dnia 21.06.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej "Markowice" wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, poprzez zastąpienie w treści tej decyzji błędnej nazwy Inwestora, tj. „RR Solar Sp .J.” poprawną nazwą „RR Solar Sp. z o. o.” - na stronie 1 w wierszu 6 od góry, na stronie 7 w wierszu 10 od góry oraz w załączniku do tej decyzji stanowiącym charakterystykę przedsięwzięcia na stronie 1 w wierszu 1 od góry.
Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że w dniu 21.06.2022r. wydana została decyzja nr 101/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej "Markowice" o łącznej mocy nie większej niż 3 MW wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 301/4, obręb Markowice w Raciborzu.

Od decyzji niniejszej stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Raciborza w terminie 28 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz informuje, że w dniu 21.06.2022r. wydana została decyzja nr 101/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej "Markowice" o łącznej mocy nie większej niż 3 MW wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 301/4, obręb Markowice.

Z treścią niniejszej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu, zapoznać się można w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz.

Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie: 27.06– 11.07.2022r.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.
Trwa wczytywanie metryki.
Zawiadomienie o wpłynięciu w dniu 26 maja 2022r. wniosku dotyczącego zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia eodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 45 w województwie śląskim w miejscowości Racibórz".
Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz informuje, że w dniu 06.06.2022r. wydana została decyzja nr 83/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 922 od km 0+000 do km 5+861 (Kuźnia Raciborska - Nędza)”.

Z treścią niniejszej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu oraz Burmistrza Kuźni Raciborskiej, zapoznać się można w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz.

Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie: 09.06– 23.06.2022r.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.
Liczba komunikatów: 477 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 48
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Polak
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marta Lembas
email: iu8@um.raciborz.pl tel.:+48327550603
Data wytworzenia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-create-date.data", $locale))
Data udostępnienia informacji:
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss",$dateTool.toDate( "EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z" , "$reserved-article-modified-date.data", $locale))
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive