Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach / Obwieszczenia


Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa/modernizacja istniejącej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125", które zostało wszczęte w dniu 19.10.2021r., na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL Spółka z o. o. z siedzibą w Tylmanowej, działającej przez pełnomocnika Panią Ewelinę Konieczko, przeprowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko.

Postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w terminie od 23 maja 2022r. do 22 czerwca 2022r. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej "Markowice" wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną. Przed wydaniem decyzji strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz informuje, że w dniu 09.05.2022r. wydana została decyzja nr 72/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa bazy transportowej na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125”.

Z treścią niniejszej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, zapoznać się można w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz.

Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie: 10.05– 24.05.2022r.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie odwołania Spółki Akcyjnej Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM z siedzibą w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 4.
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia  o wydaniu  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa bazy transportowej na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125” i możliwości złożenia odwołania.
Trwa wczytywanie metryki.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany części decyzji dot. realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa Regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku jako nowej drogi wojewódzkiej nr 935 - etap 4 i 5 obwodnica miasta Racibórz".
Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa wytwórni do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych w Kornicach przy ul. Przemysłowej” w dniu 04.05.2022r. wydał postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało zawieszone.

 Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na " Rozbudowa/modernizacja istniejącej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125", w dniu 27.04.2022r. wydano postanowienie Prezydenta Miasta Racibórz nr 47/2022 wyznaczające nowy termin załatwienia sprawy: do dnia 29 lipca 2022 roku.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz

Szczegółowe obwieszczenie w załączeniu.

Trwa wczytywanie metryki.

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Zmiana przeznaczenia i przebudowa pomieszczenia na funkcję usługowej lakierni ciekłej w obiekcie na działce nr 3279/159 w Raciborzu", w dniu 27.04.2022r. wydano postanowienie Prezydenta Miasta Racibórz nr 43/2022 wyznaczające nowy termin załatwienia sprawy: do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz

Szczegółowe obwieszczenie w załączeniu.

Trwa wczytywanie metryki.
Zawiadomienie Genralnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚZIL.420.38.2021.MKW.13 z dnia 26 kwietnia 2022r. dotyczące toczącego sie postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25 sierpnia 2021 r., znak:WOOŚ.420.29.2020.JKS.59, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji
Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej
Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300.
Trwa wczytywanie metryki.
Liczba komunikatów: 464 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 47
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Polak
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Stroka
email: stroka.izabela@um.raciborz.pl tel.:+4832755776 fax: +487550725
Data wytworzenia informacji:
05-06-2015 12:02:13
Data udostępnienia informacji:
20-05-2022 08:59:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie