Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach / Obwieszczenia


Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że w dniu 22.02.2021r., na wniosek Azurite Poland Propco V Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działającej przez pełnomocnika Pana Jarosława Muchę, wydana została decyzja nr 28/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa magazynu- hali dystrybucyjnej DHL zlokalizowanej na działkach nr 441/39, 447/36, 464/34, 468/34, 527/36, 526/35, 524/34, 528/36, 525/35, 523/34, w miejscowości Racibórz, Gmina Racibórz, powiat raciborski, województwo śląskie” zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 441/39, 447/36, 464/34, 468/34, 527/36, 526/35, 524/34, 528/36, 525/35, 523/34 (k.m. 1), obręb Studzienna.

Od decyzji niniejszej stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Raciborza w terminie 28 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz informuje, że w dniu 22.02.2021r. wydana została decyzja nr 28/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa magazynu- hali dystrybucyjnej DHL zlokalizowanej na działkach nr 441/39, 447/36, 464/34, 468/34, 527/36, 526/35, 524/34, 528/36, 525/35, 523/34, w miejscowości Racibórz, Gmina Racibórz, powiat raciborski, województwo śląskie” zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 441/39, 447/36, 464/34, 468/34, 527/36, 526/35, 524/34, 528/36, 525/35, 523/34 (k.m. 1), obręb Studzienna.

Z treścią niniejszej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, zapoznać się można w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 14 grudnia 2020r. o wyłączeniu Wójta Gminy Nędza i wyznaczeniu do załatwienia sprawy Prezydenta Miasta Racibórz, na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach działającego przez pełnomocnika Pana Marcina Olszowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 922 od km 0+000 do km 5+861 (Kuźnia Raciborska - Nędza)".

W toku postępowania w dniu 16.02.2021r. Prezydent Miasta Racibórz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10 o wszystkich czynnościach organu strony zawiadamiane będą poprzez obwieszczenie.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. (32) 75 50 677, w godzinach pracy Urzędu tj.: w środy w godz. 8.30-17.30, w piątki w godz. 8.30-13.30, w pozostałe dni w godz. 8.30-15.30.

Pełna treść obwieszczenia w załączeniu

Trwa wczytywanie metryki.

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu odpadów w Raciborzu przy ul. Wodnej 19, na działce nr 1818/70 k.m. 5 obręb ew. Starawieś, jedn. ew. Racibórz powstających w wyniku działalności prowadzonej przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.” zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 1818/70 k.m. 5 obręb Starawieś, w dniu 15.02.2021r. wydano postanowienie Prezydenta Miasta Racibórz nr 17/2021 wyznaczające nowy termin załatwienia sprawy: do dnia 25 marca 2021 roku.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz

Szczegółowe obwieszczenie w załączeniu.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw płynnych i gazu LPG z myjnią automatyczną oraz myjnią bezdotykową, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Raciborzu, rejon ul. Rudzkiej i Komunalnej (dz. ew. nr 922/39 - obręb Ostróg)" zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 922/39 (k.m. 10), obręb Ostróg.

Przed wydaniem decyzji strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa magazynu- hali dystrybucyjnej DHL zlokalizowanej na działkach nr 441/39, 447/36, 464/34, 468/34, 527/36, 526/35, 524/34, 528/36, 525/35, 523/34, w miejscowości Racibórz, Gmina Racibórz, powiat raciborski, województwo śląskie" zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 441/39, 447/36, 464/34, 468/34, 527/36, 526/35, 524/34, 528/36, 525/35, 523/34 (k.m. 1), obręb Studzienna.

Przed wydaniem decyzji strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadomia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym 350,0 kP zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Gliwickiej, dz. nr 345/3, k.m. 4, obręb Markowice, w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych, zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Kwiatowej (dz. nr 301/4) i ul. Warzywnej (dz. nr 250), k.m. 2, obręb Miedonia, w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że na wniosek z dnia 28.12.2020r. Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu odpadów w Raciborzu przy ul. Wodnej 19, na działce nr 1818/70 k.m. 5 obręb ew. Starawieś, jedn. ew. Racibórz powstających w wyniku działalności prowadzonej przez Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o." zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 1818/70 (k.m. 5), obręb Starawieś.

W toku postępowania w dniu 22.01.2021r. Prezydent Miasta Racibórz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10 o wszystkich czynnościach organu strony zawiadamiane będą poprzez obwieszczenie.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. (32) 75 50 677, w godzinach pracy Urzędu tj.: w środy w godz. 8.30-17.30, w piątki w godz. 8.30-13.30, w pozostałe dni w godz. 8.30-15.30.

Pełna treść obwieszczenia w załączeniu

Trwa wczytywanie metryki.

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw płynnych i gazu LPG z myjnią automatyczną oraz myjnią bezdotykową, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Raciborzu, rejon ul. Rudzkiej i Komunalnej (dz. ew. nr 922/39 - obręb Ostróg)” zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 922/39 (k.m. 10) obręb Ostróg, w dniu 18.01.2021r. wydano postanowienie Prezydenta Miasta Racibórz nr 6/2021 wyznaczające nowy termin załatwienia sprawy: do dnia 26 lutego 2021 roku.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz

Szczegółowe obwieszczenie w załączeniu.

Trwa wczytywanie metryki.
Liczba komunikatów: 351 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 36
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Polak
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Stroka
email: stroka.izabela@um.raciborz.pl tel.:+4832755776 fax: +487550725
Data wytworzenia informacji:
05-06-2015 12:02:13
Data udostępnienia informacji:
26-02-2021 10:46:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie