Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach / Obwieszczenia


Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką odcinków istniejącego gazociągu, w ramach zadania pn.: "Modernizacja gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN300 relacji Radlin-Racibórz PN 1,6 MPa".
Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej śr/p DN63 na działkach nr 265, 264/2, 728, k.m. 2, obręb Markowice,            w rejonie ul. Królowej Jadwigi w Raciborzu, w części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 455/121, 246/123, 243/121, 198/49, 193/50, 454/121, k.m. 12, obręb Brzezie,  w rejonie ul. Stawowej w Raciborzu, w części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

Trwa wczytywanie metryki.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego dot. ,,Budowy centrum przesiadkowego przy ul. Pocztowej w Raciborzu."
Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że postanowieniem nr 57/2024 z dnia 2 lipca 2024r. sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w decyzji nr 58/2024 z dnia 17.06.2024r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Zbieranie i przetwarzanie odpadów na działce 127/1 w Kuźni Raciborskiej”, w ten sposób, że w uzasadnieniu decyzji na stronie 6 pierwszy akapit otrzymał brzmienie:

„Przedsięwzięcie, ze względu na wydajność nie kwalifikuje się do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz.1169).”

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania inwestycyjnego pn.:Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką odcinków istniejącego gazociągu, w ramach pn.: Modernizacja gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN300 relacji Radlin-Racibórz PN 1,6 MPa.
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o wydaniu postanowienia w sprawie dopuszczenia na prawach strony Towarzystwa na rzecz Ziemi do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie/modernizacji istniejącej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125 – budowa bioreaktora z biofiltrem i instalacjami technologicznymi, zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali sortowni, na działce nr 927/673, k.m. 15, obręb Brzezie, w części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz informuje, że w dniu 17.06.2024r. wydana została decyzja nr 58/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Zbieranie i przetwarzanie odpadów na działce 127/1 w Kuźni Raciborskiej”.

Z treścią niniejszej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z warunkami realizacji przedsięwzięcia uzgodnionymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz opinią Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu, zapoznać się można w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz.

Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie: 21.06–05.07.2024r.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że w dniu 17.06.2024r. wydana została decyzja nr 58/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Zbieranie i przetwarzanie odpadów na działce 127/1 w Kuźni Raciborskiej”.

Od decyzji niniejszej stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Raciborza w terminie 28 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki.
Pismo w sprawie publikowania informacji o planowanych pomiarach pól elektRomagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!
Trwa wczytywanie metryki.
Liczba komunikatów: 673 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 68
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Polak
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Czech
email: or16@um.raciborz.pl tel.:+48327550602 fax: +48327550725
Data wytworzenia informacji:
05-06-2015 12:02:13
Data udostępnienia informacji:
18-07-2024 13:04:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie