Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach/ Obwieszczenia


Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju  z dnia 3 października 2019 r., znak: DLI-II.4621.37.2018.PMJ.13 o wydaniu decyzji  uchylającej w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Śląskiego Nr 10/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r., znak: IFXIII.7820.124.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku jako nowej drogi wojewódzkiej nr 935 - etap 4 i 5 obwodnica miasta Racibórz”.

Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz informuje, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do grafityzacji”  na terenie zakładu COBEX Polska Sp. z o.o., wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy: do dnia 9 grudnia 2019 roku.
Trwa wczytywanie metryki.
Pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach Nr K/1305/2019 z dnia 9 października 2019r. na prowadenie badań archeologicznych przy inwestycji pn. "Budowa regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od włączenia do DK45 w gminie Rudnik do granicy miasta"
Trwa wczytywanie metryki.
Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach SKO.0Ś/41.9/875/2019/0/RN z dnia 25 września 2019r. w sprawie podjęcia z urzędu zawieszonego postępowania adminsitracyjnego .
Trwa wczytywanie metryki.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.1.2018.EJ.3 z dnia 26 września 2019r. w sprawie poinformowania o przekazaniu przez Republikę Słowacji dokumentacji w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji

Trwa wczytywanie metryki.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla terenów zlokalizowanych: w jednostkach strukturalnych Studzienna, Śródmieście, Proszowiec Stara - Wieś, Ostróg oraz Markowice w Raciborzu; w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu oraz w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu.

Trwa wczytywanie metryki.

Obwieszczenie z dnia 18 września 2019 roku Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych przy inwestycji pn.: "Budowa regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku  od włączenia do DK45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik - etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza"

Trwa wczytywanie metryki.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskoprężnej DZ90PE do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Gruntowej (dz. nr 75/15) - na działce nr 75/7, k.m. 1, obręb Ocice Górne w rejonie ul. Gruntowej w Raciborzu, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Trwa wczytywanie metryki.
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.Budowa instalacji do grafityzacji” na terenie zakładu COBEX Polska Sp. z o.o. przy ul. Piastowskiej 29 w Raciborzu.
Trwa wczytywanie metryki.
Liczba komunikatów: 252 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 26
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Bożena Kotula
email: or2@um.raciborz.pl tel.:+48327550661
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bożena Kotula
email: or2@um.raciborz.pl tel.:+48327550661
Data wytworzenia informacji:
05-06-2015 12:02:13
Data udostępnienia informacji:
16-10-2019 13:13:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie