Zgromadzenia publiczne


Zawiadomienie o organizacji zgromadzenia

25‑11‑2021 09:48:23

KARTA INFORMACYJNA
Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6
Centrala nr tel. +48 32 755 06 00,
Wydział  Spraw Obywatelskich nr tel. +48 32 755 06 13

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach  (Dz.U. z 2019 r. poz. 631 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021, poz. 450 t. j. z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz zawiadomienia.
 2. Do wglądu :
 • decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogi,
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu) albo okazanie mDokumentu (mTożsamość) na ekranie telefonu komórkowego.
 1. Zdjęcie organizatora lub przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
 2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
 3. W przypadku gdy przewodniczącym zgromadzenia jest inna osoba niż organizator do zawiadomienia należy dołączyć pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego w przypadku jego wyznaczenia.

 

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Zawiadomienie może zostać złożone w formie pisemnej, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zgromadzenia w trybie uproszczonym (niepowodujące utrudnień w ruchu drogowym) zgłaszać można przez całą dobę do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało utworzone wówczas do wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego.
 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich (pokój Nr 7- parter)
Numer telefonu +48 32 755 06 13

 

Opłaty

 1. Postępowanie nie podlega opłatom.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
 3. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu.
 5. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.

 

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zawiadomienia o zgromadzeniu.
 2. W przypadku, gdy nie zaistnieją przesłanki do wydania decyzji o zakazie zgromadzenia, organ gminy akceptuje zawiadomienie i niezwłocznie przesyła informację do właściwych jednostek i organów, bez konieczności powiadomienia organizatora.
 3. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia.
 4. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej uprzednim udostępnieniu na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.
 5. Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.
 6. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia, jeżeli:
 • jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 ustawy Prawo o zgromadzeniach lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne
 • jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art.12 lub art. 13 ustawy Prawo o zgromadzeniach.
 1. Wojewoda wyda decyzję wyrażającą zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzeń w miejscu i czasie objętym zawiadomieniem.

 

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego w Katowicach w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
 4. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

 

Inne informacje

 1. Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób  w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
 2. Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.
 3. W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji może zastosować postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń.
 4. Przepisów ustawy nie stosuje się do zgromadzeń:
 • organizowanych przez organy władzy publicznej;
 • odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.
 1. Organ gminy może delegować na zgromadzenie swoich przedstawicieli.
 2. Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, obywatelski@um.raciborz.pl, tel. (32) 755 0613
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iodo@um.raciborz.pl.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja sprawy związanej z organizacją  zgromadzenia.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa -  art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. ustawy z dnia  24 lipca  2015 r.  Prawo o zgromadzeniach. 
 5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres  5 lat.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
 • żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
 • sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niedopełnienia będzie brak możliwości realizacji sprawy.
 2. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Bożena Kotula
email: or2@um.raciborz.pl tel.:+48327550661
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bożena Kotula
email: or2@um.raciborz.pl tel.:+48327550661
Data wytworzenia informacji:
17-11-2021 08:41:30
Data udostępnienia informacji:
25-11-2021 10:04:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie