Zgromadzenia publiczne


Zawiadomienie o organizacji zgromadzenia

25‑11‑2021 09:48:23

KARTA INFORMACYJNA
Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6
Centrala nr tel. +48 32 755 06 00,
Wydział  Spraw Obywatelskich nr tel. +48 32 755 06 13

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1389).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572).
 3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz zawiadomienia o zgromadzeniu (patrz załącznik).
 2. Do wglądu :
 • decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogi,
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu) albo okazanie mDokumentu (mTożsamość) na ekranie telefonu komórkowego.
 1. Zdjęcie organizatora lub przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
 2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
 3. W przypadku gdy przewodniczącym zgromadzenia jest inna osoba niż organizator do zawiadomienia należy dołączyć pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego w przypadku jego wyznaczenia (patrz załącznik).

 

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Zawiadomienie może zostać złożone w formie pisemnej, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich (pokój Nr 7- parter)
Numer telefonu +48 32 755 06 13

 

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń

W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji zawiadamia o zamiarze jego zorganizowania właściwe centrum zarządzania kryzysowego telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia podając zgodnie z art. 22 w/w ustawy odpowiednie dane (patrz załącznik - Zgromadzenie tryb uproszczony).

Służba dyżurna:

Telefony całodobowe: +48 32 256 56 01; +48 32 255 21 95; +48 32 207 71 01;
Fax: +48 32 256 22 13;
e-mail: czkws@katowice.uw.gov.pl


Zgromadzenia organizowane cyklicznie

Jeżeli zgromadzenia są organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń, organizator może zwrócić się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń. We wniosku, o którym mowa organizator podaje uzasadnienie celu cyklicznego organizowania zgromadzeń ze wskazaniem liczby i terminarza ich organizacji. Organizator składa wniosek do wojewody nie później niż na 7 dni przed planowaną datą pierwszego z cyklu zgromadzeń.


Zgromadzenia spontaniczne

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.


Opłaty

 1. Postępowanie nie podlega opłatom.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
 3. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu.
 5. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.

 

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zawiadomienia o zgromadzeniu.
 2. W przypadku, gdy nie zaistnieją przesłanki do wydania decyzji o zakazie zgromadzenia, organ gminy akceptuje zawiadomienie i niezwłocznie przesyła informację do właściwych jednostek i organów, bez konieczności powiadomienia organizatora.
 3. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia.
 4. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej uprzednim udostępnieniu na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.
 5. Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.
 6. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia, jeżeli:
 • jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 ustawy Prawo o zgromadzeniach lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne
 • jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art.12 lub art. 13 ustawy Prawo o zgromadzeniach.
 1. Wojewoda wyda decyzję wyrażającą zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzeń w miejscu i czasie objętym zawiadomieniem.

 

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego w Katowicach w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
 4. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

 

Inne informacje

 1. Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób  w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do zgromadzeń:
 • organizowanych przez organy władzy publicznej;
 • odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.
 1. Organ gminy może delegować na zgromadzenie swoich przedstawicieli.
 2. Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, obywatelski@um.raciborz.pl, tel. (32) 755 0613
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iodo@um.raciborz.pl.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja sprawy związanej z organizacją  zgromadzenia.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa -  art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. ustawy z dnia  24 lipca  2015 r.  Prawo o zgromadzeniach. 
 5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres  5 lat.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
 • żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
 • sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niedopełnienia będzie brak możliwości realizacji sprawy.
 2. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.
Dokumenty:
Plik doc Zawiadomienie o zgromadzeniu.doc
12-05-2022 13:18:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
122KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie o zgromadzeniu.pdf
12-05-2022 13:18:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Oświadczenie o przyjęciu obowiązku przewodniczącego zgromadzenia.doc
12-05-2022 13:18:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
126KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oświadczenie o przyjęciu obowiązku przewodniczącego zgromadzenia.pdf
12-05-2022 13:18:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
746KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zgromadzenie tryb uproszczony.doc
13-05-2022 10:36:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgromadzenie tryb uproszczony.pdf
13-05-2022 10:36:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Bożena Kotula
email: or2@um.raciborz.pl tel.:+48327550661
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bożena Kotula
email: or2@um.raciborz.pl tel.:+48327550661
Data wytworzenia informacji:
17-11-2021 08:41:30
Data udostępnienia informacji:
12-05-2022 13:18:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie