LOKALE MIESZKALNE PRZEZNACZONE DO WYNAJĘCIA ABSOLWENTOM SZKÓŁ WYŻSZYCH DO 35 ROKU ŻYCIA NA CZAS TRWANIA STOSUNKU PRACY

21‑03‑2017 12:06:24
KARTA INFORMACYJNA

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6
Centrala nr tel. +48 (32) 755 06 00,
Wydział Lokalowy nr tel. +48 (32) 755 06 12

__________________________________________________________________________________
Podstawa prawna

Uchwała Nr XLIII/619/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Racibórz z późn. zm. Zarządzenie Nr 605/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania obowiązującego przy wynajęciu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz z późn. zm.


I. Wymagane dokumenty

- wniosek o wynajęcie lokalu uwzględnionego na wykazie lokali przeznaczonych do wynajęcia na czas trwania stosunku pracy

II. Opłaty

- brak

III. Termin udzielenia odpowiedzi

Wyniki rozpatrzenia wniosku podawane są do publicznej wiadomości 31 marca i 31 października bieżącego roku kalendarzowego

IV. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Lokalowy, pok. nr 17

V. Tryb odwoławczy

- nie przysługuje

VI. Inne informacje

Wykazy lokali przeznaczonych do wynajęcia na czas trwania stosunku pracy w podmiocie, którego siedziba, oddział, filia znajduje się na terenie Miasta Racibórz lub w podmiocie, którego siedziba,oddział, filia nie znajduje się na terenie Miasta Racibórz, ale osoba wykonuje pracę na terenie Miasta Racibórz podawane są do publicznej wiadomości w każdy pierwszy roboczy dzień miesiąca lutego i września bieżącego roku kalendarzowego. Wynajęcie lokali przysługuje osobom, które nie są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przeznaczonym na cele mieszkalne,nieruchomości lokalowej przeznaczonej na cele mieszkalne, a także nie posiadają spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

VII. Przetwarzanie danych osobowych

Stosownie do art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.Nr 119 poz.1 z 2016r.) - dalej RODO

 1. Administratorem Danych jest Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, lokalowy@um.raciborz.pl, tel. 32 755 06 00.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iodo@um.raciborz.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wydanie skierowania do zawarcia umowy o wynajęcie lokalu mieszkalnego przeznaczonego absolwentom szkół wyższych do 35 roku życia na czas trwania stosunku pracy
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa tj. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/619/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz z późn. zm.;
 • art. 6 ust.1 lit. e RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora.

5. Na podstawie obowiązujących przepisów  prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępnione innym administratorom, a także osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie przetwarzania.

 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, w tym przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
 • żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
 • sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem do wydania skierowania do zawarcia umowy oraz wynika z Pana/Pani zgody. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wydania skierowania do zawarcia umowy wynajęcie lokalu mieszkalnego przeznaczonego absolwentom szkół wyższych do 35 roku życia na czas trwania stosunku pracy.
 2. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Dokumenty:
Plik pdf Wniosek o wynajęcie lokalu uwzględnionego na wykazie lokali przeznaczonych do wynajęcia na czas trwania stosunku pracy.pdf
08‑05‑2019 15:18:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
109KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wniosek o wynajęcie lokalu uwzględnionego na wykazie lokali przeznaczonych do wynajęcia na czas trwania stosunku pracy.doc
08‑05‑2019 15:18:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
68KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wzór zaświadczenia o dochodach.docx
10‑05‑2019 13:21:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
12KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu