Ustalenie inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

10‑12‑2018

KARTA INFORMACYJNA
Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6
Centrala nr tel. +48 32 755 06 00,
Wydział  Inwestycji i Urbanistyki nr tel. +48 32 755 06 03Podstawa prawna

 1. Art. 4, 6, 7, 10, 11, 17, 22 ustawy 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 219).
 2. Art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40).
 3. Art. 15, ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi   (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.).


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji IU15 (patrz załącznik).
 2. Kopia mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopia mapy ewidencyjnej (przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) obejmująca teren którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać z określonymi granicami terenu objętego wnioskiem.
  Pouczenie - kolorowa kserokopia mapy nie jest tożsama z urzędową kopią mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 3. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna, o której mowa w art. 6.
 4. Oświadczenie inwestora, że nie zachodzi kolizja lokalizacji inwestycji mieszkaniowej z inwestycjami, o których mowa w art. 4 pkt 1–12.
 5. Uzgodnienie, o którym mowa w art. 10 ust. 2, w przypadku realizacji inwestycji na terenach, o których mowa w art. 10 ust. 1 (na obszarze kolejowym).
 6. Uzgodnienie, o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 lub 2, w przypadku realizacji inwestycji na terenach, o których mowa w art. 11 ust. 1 (na obszarze portów i przystani morskich).
 7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.).
 8. Porozumienie, o którym mowa w art. 22 ust. 1, o ile zostało zawarte.
 9. Zaświadczenie Prezydenta Miasta o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 17 ust. 2,   pkt. 2, w zakresie możliwości przyjęcia nowych uczniów w szkole podstawowej lub zapewnienia wychowania przedszkolnego dzieciom.

 

Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać pocztą tradycyjną.
 2. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach pracy:
 • w Biurze Obsługi Interesantów (parter) lub
 • w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Urbanistyki (pokój Nr 208 - II piętro)
 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Inwestycji i Urbanistyki (pokój Nr 208 - II piętro)

Numer telefonu +48 32 755 06 03

 

Opłaty

 1. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2) ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.  nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
 2. Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
 3. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 4. Zapłaty należnej opłaty skarbowej można dokonać gotówką w kasie Urzędu Miasta lub bezgotówkowo na rachunek: Miasto Racibórz 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692


Termin udzielenia odpowiedzi

 1. Rada gminy podejmuje uchwałę o ustaleniu lokalizacji inwestycji lub odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji w terminie 60 dni od dnia złożenia przez inwestora wniosku.
 2. Jeżeli uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji lub odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji nie może być podjęta w terminie 60 dni, przewodniczący rady gminy powiadamia inwestora, podając powody opóźnienia, wskazując nowy termin podjęcia uchwały, nie dłuższy jednak niż 30 dni od dnia upływu terminu 60 dniowego.


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Inwestycji i Urbanistyki, pok. nr 207

 

Tryb odwoławczy

Skarga, o której mowa w art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, może być wniesiona w terminie 30 dni od dnia opublikowania uchwały, o ustaleniu lokalizacji inwestycji w wojewódzkim dzienniku urzędowym lub przekazania tej uchwały inwestorowi. Przekazanie skargi wraz z aktami i odpowiedzią na skargę następuje w terminie 15 dni od jej otrzymania.


Inne informacje

 1. Braki formalne - gdy wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji, nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 7  ust. 7 i 8 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1496 z późn. zm.), prezydent miasta wzywa do usunięcia braków formalnych, wskazując termin na ich usunięcie, nie dłuższy jednak niż 14 dni, pouczając jednocześnie, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 2. Publikacja - nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania wniosku, o ustalenie lokalizacji inwestycji, prezydent miasta zamieszcza ten wniosek wraz z dołączonymi do niego dokumentami na stronie  podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta, równocześnie określając formę, miejsce i termin składania uwag do wniosku, liczony od dnia zamieszczenia. Informację o zamieszczeniu wniosku, prezydent miasta podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.
 3. Składanie uwag - uwagi do wniosku, wnosi się w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.), w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej  urzędu miasta.
 4. Modyfikacja wniosku – do czasu podjęcia uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji, wnioskodawca - inwestor może modyfikować wniosek. Modyfikacja wniosku może wynikać w szczególności ze zgłoszonych uwag, uzyskanych opinii oraz dokonanych uzgodnień.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz.1z 2016 r.) - dalej RODO

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, inwestycje@um.raciborz.pl, tel. 32 755 06 03.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iodo@um.raciborz.pl.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wydanie zaświadczenia o zgodności obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit . c RODO - wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu tj. ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane .
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcą.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
 • żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
 • sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wydania zaświadczenia o zgodności obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego.
 2. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą poddane profilowaniu.

Kategorie
Załatwianie spraw i procedury:
Wydział Inwestycji i Urbanistyki
Publikacje:
Załatwianie spraw i procedury

Dokumenty:
Plik doc IU 15 - Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji.doc
16-03-2022 10:05:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
69KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu