Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu

19‑03‑2015

KARTA INFORMACYJNA
Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6
Centrala nr tel. +48 32 755 06 00,
Wydział  Inwestycji i Urbanistyki nr tel. +48 32 755 06 03

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977).

 

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz uwag do projektu planu (patrz załącznik).
 2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać pocztą tradycyjną.
 2. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach pracy:
 • w Biurze Obsługi Interesantów (parter) lub
 • w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Urbanistyki (pokój Nr 208 - II piętro)
 1. Przesłać elektronicznie za pośrednictwem Platformy ePUAP z wykorzystaniem usługi Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.
 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Inwestycji i Urbanistyki (pokój Nr 208 - II piętro)

Numer telefonu +48 32 755 06 03

 

Opłaty

 1. Postępowanie nie podlega opłatom.
 2. Opłata za pełnomocnictwo jest wymagana.
 3. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
 4. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 5. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
 6. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu.
 7. Numer Rachunku Bankowego  MIASTO RACIBÓRZ : 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692
 8. Bezpośrednio zapłaty bez pobierania dodatkowych opłat można dokonać w ING Banku Śląskim S.A. Oddz. w Raciborzu lub w kasie Urzędu Miasta Racibórz - pokój Nr 116 (I piętro).

 

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. W terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania wójt (burmistrz lub prezydent miasta) rozpatruje uwagi wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu (po usunięciu danych osobowych chronionych prawem) jest dostępne do publicznej wiadomości.
 3. Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu miejscowego w okresie wyłożenia do publicznego wglądu publikowane jest na stronie internetowej miasta i stanowi równocześnie informację dla wnoszącego uwagę o sposobie jej rozpatrzenia.
 4. Rada Miasta rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta uwag wniesionych do projektu planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu. Przedmiotowe rozstrzygnięcie stanowi załącznik do uchwały o uchwaleniu planu.
 5. Wniosek z prośbą o wydanie rozstrzygnięcia w zakresie dotyczącym uwagi może dotyczyć rozstrzygnięcia Prezydenta Miasta albo Rady Miejskiej.
 

Tryb odwoławczy

 1. Tryb odwoławczy nie występuje.
 2. W przypadku naruszenia przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego interesu prawnego Wnoszącego uwagi, może on - po uchwaleniu planu przez Radę Miasta - wnieść skargę na uchwałę rady w sprawie przyjęcia planu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Opis sposobu wnoszenia skargi do sądu administracyjnego został przedstawiony poniżej.
 3. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.
 4. Wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia można złożyć w każdym czasie, po wejściu uchwały w życie.
 5. Uchwała rady gminy (miasta) w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa.
 6. Uwaga ! Uprawnionym do udzielania odpowiedzi na wezwanie o usuniecie naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia jest jedynie organ, którego uchwała była przedmiotem wezwania, a nie jego przewodniczący.
 7. Skargę na uchwałę - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia - należy złożyć w terminie do 60 dni od dnia złożenia wezwania, ale nie później niż 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie.
 8. Wniesienie skargi podlega opłatom sądowym.
 

Inne informacje

 1. Karta opisuje przyjmowanie i rozpatrywanie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu.
 2. Podstawą przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany jest uchwała rady gminy (miasta).
 3. O przystąpieniu do sporządzania planu ogłasza się w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
 4. Zainteresowane osoby fizyczne, podmioty i instytucje oraz organizacje mogą zgłaszać swoje wnioski dotyczące sposobu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości i terenów położonych w obszarze sporządzanego planu.
 5. Następnie sporządzany jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko), który - po uzyskaniu wymaganych przepisami opinii i uzgodnień - podlega wyłożeniu do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni. W tym okresie organizowana jest publiczna dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.
 6. Projekt planu miejscowego w okresie wyłożenia do publicznego wglądu publikowany jest na stronie internetowej miasta.
 7. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu podlega ogłoszeniu w sposób określony w pkt. 3, na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia projektu planu.
 8. W ogłoszeniu zostaje podany termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu.
 9. W okresie wyłożenia oraz w terminie wyznaczonym (jednak nie krótszym niż 14 dni) w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu, zainteresowani mogą składać uwagi na piśmie do projektu planu.
 10. Uwagi może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyłożonym do publicznego wglądu.
 11. Uwagi te podlegają rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta.
 12. Listę nieuwzględnionych uwag przedstawia się radzie gminy (miasta) razem z projektem planu, celem podjęcia stosownej uchwały.
 13. Jeżeli rada gminy (miasta) stwierdzi konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu - ww. czynności ponawia się w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian.
 14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwala Rada Miasta, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (nieuwzględnionych).
 15. W przypadku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego procedura przebiega w taki sam sposób.
 16. W celu wniesienia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy wypełnić stosowny formularz.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz.1z 2016 r.) - dalej RODO:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, inwestycje@um.raciborz.pl, tel. 32 75 50 603.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iodo@um.raciborz.pl.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpatrzenie uwagi.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa tj. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wieczyście, zgodnie z JRWA, tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
 • żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
 • sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie przez Pana/Paną danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia uwagi.
 2. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą poddane profilowaniu.

Kategorie
Załatwianie spraw i procedury:
Wydział Inwestycji i Urbanistyki

Dokumenty:
Plik pdf Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz wyłożonego do publicznego wglądu_1112041.pdf
16-05-2023 14:39:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
68KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu