NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZA OSIĄGNIETE WYNIKI SPORTOWE ORAZ INNE OSIĄGNIĘCIA W DZIAŁALNOŚĆI SPORTOWEJ

06‑02‑2013 09:56:56
EKS 2

KARTA INFORMACYJNA: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu nr tel. + 48 ( 32 ) 755 06 98 lub + 48 ( 32 ) 755 07 97. Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6
Centrala nr tel. +48 ( 32 ) 755 06 00,

___________________________________________________________________________

Podstawa prawna
Uchwała nr XIII/195/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie przyznawanych przez Miasto Racibórz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz inne osiągnięcia w działalności sportowej.
Zarządzenie Nr 1628/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe, wkład w proces szkolenia służący osiąganiu wysokich wyników sportowych i inne osiągnięcia w działalności sportowej.

I. Wymagane dokumenty:
Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia w danej kategorii wraz z wymaganymi dokumentami (patrz załączniki)
Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla zawodnika (EKS 2a),
Wniosek o przyznanie nagrody dla szkoleniowca (EKS 2b),
Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla trenera (EKS 2c),
Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla osoby wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej na terenie Miasta Racibórz (EKS 2d).

II. Opłaty

Brak

III. Termin udzielenia odpowiedzi

Wniosek podlega sprawdzeniu pod względem formalnym w terminie 30 dni od daty upływu terminu dla składania wniosków.
W przypadku braków formalnych wnioskodawca wzywany jest do uzupełnienia wniosku
w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do uzupełnienie wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
Prezydent Miasta Racibórz rozstrzyga o przyznaniu lub odmowie przyznania nagrody lub wyróżnienia z uwzględnieniem ww. terminów.IV. Jednostka odpowiedzialna/jednostki odpowiedzialne

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu ( EKS) pok. 303


V. Tryb odwoławczy

Brak

VI. Inne informacje (patrz załącznik - Regulamin przyznawania przez Miasto Racibórz nagród i wyróżnień za wyniki sportowe)

Z wnioskiem o przyznanie:

 1. nagrody - może wystąpić zawodnik, szkoleniowiec, trener lub osoba wyróżniająca  się osiągnięciami w działalności sportowej na terenie Miasta Racibórz,  albo kluby i stowarzyszenia sportowe za wiedzą i zgodą osób proponowanych do nagród,
 2. wyróżnienia - może wystąpić zawodnik, trener lub osoba wyróżniająca się osiągnięciami w działalności sportowej na terenie Miasta Racibórz.

W przypadku, gdy wnioskodawca jest małoletni, ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo z wnioskiem występuje rodzic lub opiekun prawny (kurator).
Nagrody i wyróżnienia przyznaje się za osiągnięcia i wyniki uzyskane w danym roku kalendarzowym.
Wnioski należy składać w terminie od 1 do 31 grudnia w danym roku kalendarzowym.

VII. Przetwarzanie danych osobowych

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, boi@um.raciborz.pl, tel. (32) 755 0600
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iodo@um.raciborz.pl.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja statutowych i ustawowych zadań Miasta Racibórz. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, a także w ramach sprawowania władzy publicznej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Na jej podstawie przetwarzane są  dane podawane przez Pana/Panią dobrowolnie np. numer telefonu celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku,
 • wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa - art. 6 ust. 1 lit . c RODO,
 • wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora - art. 6 ust. 1 lit. e RODO
 1. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
 2. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, w tym przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
 • żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
 • sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niedopełnienia będzie brak możliwości realizacji sprawy.
 2. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.

 


Kategorie
Załatwianie spraw i procedury:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Dokumenty:
Plik pdf EKS 2a
11‑12‑2017 09:02:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
79KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf EKS 2b
11‑12‑2017 09:02:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
67KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf EKS 2c
11‑12‑2017 09:02:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
72KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf EKS 2d
11‑12‑2017 09:02:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Regulamin przyznawania przez Miasto Racibórz nagród i wyróżnień za wyniki sportowe
13‑02‑2013 10:01:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Załacznik do wniosku o przyznanie nagrody.doc
08‑12‑2017 12:55:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu