Stypendia sportowe

16‑12‑2009

KARTA INFORMACYJNA
Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6
Centrala nr tel. +48 32 755 06 00,
Wydział  Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu  nr tel. +48 32 755 07 49


Podstawa prawna

 1. Uchwała Nr LVII/827/2023 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie stypendiów sportowych.
 2. Zarządzenie Nr 2663/2023 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie stypendium sportowego.
 3. Zarządzenie Nr 2664/2023 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów sportowych na rok 2023.

 

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie stypendium (patrz załącznik).
 • Oświadczenie zawodnika (patrz załącznik).
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających osiągnięty wynik sportowy.
 • Dokument potwierdzający prawo sprawowania opieki nad zawodnikiem małoletnim, jeżeli opieka nie jest sprawowana przez rodziców.
 • Potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie decyzji administracyjnej.

 

Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu w terminie od 1 do 20 grudnia 2023 r. na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać pocztą tradycyjną.
 2. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach pracy:
 • w sekretariacie Wydziału Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu - pokój nr 311 (III piętro) lub
 • w Biurze Obsługi Interesantów (parter)

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu (pokój Nr 311 - III piętro)
Numer telefonu +48 32 755 06 94

 

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej - 10 zł.
 

Termin udzielenia odpowiedzi

 1. Wniosek podlega sprawdzeniu pod względem formalnym w terminie 14 dni od daty upływu terminu ustalonego dla składania wniosków.
 2. W razie stwierdzenia braków formalnych, wnioskodawca jest zobowiązany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

 

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.
 2. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

Inne informacje

 1. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów sportowych określono w Regulaminie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr LVII/827/2023 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 kwietnia 2023 r.  (patrz załącznik).
 2. Wniosek o przyznanie stypendium składa zawodnik.
 3. W przypadku zawodnika małoletniego, wniosek składa jego rodzic lub opiekun prawny.
 4. Wniosek należy złożyć w terminie od 1 do 20 grudnia 2023 r.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, boi@um.raciborz.pl, tel. 32 75 50 600.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iodo@um.raciborz.pl.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja statutowych i ustawowych zadań Miasta Racibórz. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, a także w ramach sprawowania władzy publicznej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Na jej podstawie przetwarzane są  dane podawane przez Pana/Panią dobrowolnie np. numer telefonu celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku,
 • wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa - art. 6 ust. 1 lit . c RODO,
 • wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora - art. 6 ust. 1 lit. e RODO
 1. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
 2. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, w tym przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
 • żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
 • sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niedopełnienia będzie brak możliwości realizacji sprawy.
 2. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

Dokumenty:
Plik docx Wniosek o przyznanie stypendium sportowego.docx
07-06-2023 16:51:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Oświadczenie zawodnika.doc
22-09-2020 11:32:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Regulamin_stypendia sportowe.pdf
07-06-2023 16:51:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
470KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu