ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA CZAS WYKONYWANIA ROBÓT W PASIE DROGOWYM LUB NA TERENACH NIE BĘDĄCYCH PASEM DROGOWYM W ROZUMIENIU USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RACIBÓRZ

16‑12‑2009
DM 1
KARTA INFORMACYJNA
Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6
Centrala nr tel. +48 (32) 755 06 00, Wydział Dróg Miejskich nr tel. +48 (32) 755 06 73

__________________________________________________________________________________

Podstawa prawna

- art. 40 ust. 1-4 oraz 8 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470),

- Uchwała nr XXXVII/564/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 25.11.2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg położonych w granicach Miasta Racibórz, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Racibórz,

- Zarządzenie nr 771/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.05.2012r. w sprawie ustalenia zasad oraz stawek opłat za zajęcie terenów nie zaliczonych do kategorii dróg gminnych publicznych i wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasta Racibórz,

- Zarządzenie nr 676/2008 Prezydenta Miasta Racibórz - Organu Wykonawczego Gminy z dnia 29.04.2008 r. w sprawie ustalenia zasad oraz stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg niezaliczonych do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie miasta Racibórz,

- art 104 §1 ustawy z dnia 14.06.1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).


I. Wymagane dokumenty

 

- wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego DM1 lub DM1a (patrz załącznik)

- plan sytuacyjnym z wymiarami i zakreślonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego,

- szczegółowym harmonogramem robót,

- projektem organizacji ruchu zatwierdzonym przez właściwy organ zarządzającym ruchem na drogach, tj. Starosta Raciborski - Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu,

Do wglądu

- dokumentacja techniczna (uzgodnienia),


II. Opłaty

Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg publicznych (za 1 dzień) :

- 0,50 zł. - chodników, poboczy, placów, scieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszojezdnych oraz pasów dzielących,

- 1,0 za zajęcie jezdni do 20% szerokości opasek, zatok postojowych i autobusowych,

- 2,0 za zajęcie jezdni do 50% szerokości,

- 4,0 za zajęcie pow. 50% szerokości jezdni do całkowitego zajęcia.

Za zajęcie 1m2 powierzchni terenu nie będącego drogą publiczną (za 1 dzień) - 0,50 zł + podatek Vat


III. Termin udzielenia odpowiedzi
 

- 14 dni

IV. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Dróg Miejskich, pok. nr 204

V. Tryb odwoławczy

- Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w sekretariacie wydziału lub Biurze Obsługi Interesantów ( dotyczy tylko zezwoleń wydawanych w formie decyzji administracyjnej ).VI. Inne informacje

- zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktuje się jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

- teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu, urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe (za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg),

- wykonawca zobowiązany jest do ustawienia przy placu budowy odpowiedniej tablicy informacyjnej, zawierającej dane o inwestorze, wykonawcy i telefony kontaktowe

- odtworzenia nawierzchni chodników i jezdni mogą wykonywać tylko firmy drogowe

 

WARUNKI TECHNICZNE PROWADZENIA ROBÓT W PASIE DROGOWYM DRÓG MIEJSKICH W ZAKRESIE WEJŚCIA W TEREN, REALIZACJI ROBÓT ORAZ ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Postępowanie od złożenia wniosku do wydania decyzji o zajęcie pasa drogowego na czas robót

 1. Wnioskodawca ma obowiązek złożyć wniosek o zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót na minimum 15 dni przed wejściem w teren.

 2. Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć zatwierdzoną organizację ruchu na czas budowy uzgodnioną z zarządcą drogi i zatwierdzoną przez organ zarządzający ruchem ( tj. Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg ).

 3. Wydanie decyzji musi być poprzedzone oględzinami zajmowanego terenu, wykonaniem przez wnioskodawcę dokumentacji fotograficznej i spisaniem protokołu z oględzin lub protokołu przekazania terenu.


  Postępowanie po uzyskaniu decyzji :

 1. Wejście w teren może nastąpić po otrzymaniu decyzji i spisaniu protokołu przekazania terenu.

 2. Roboty należy prowadzić zgodnie z decyzją, zawartymi uzgodnieniami i projektem budowlanym i wykonawczym.

 3. Zajęcie pasa drogowego przez sprzęt budowlany (samochody, koparki itd.) oraz składowane materiały jest traktowane równorzędnie z zajęciem pasa pod roboty.

 4. Za czas zajęcia pasa, rozumie się okres od protokolarnego wprowadzenia na roboty do protokolarnego pozytywnego jego odbioru, łącznie z dniami świątecznymi i wolnymi od pracy.

 5. Czasowe odtworzenie nawierzchni tłuczniem, płytkami betonowymi lub brukiem nie jest traktowane jako zwolnienie zajętego pasa drogowego i wymaga właściwego oznakowania zapewniającego bezpieczeństwo ruchu.

 6. W trakcie trwania robót zobowiązuje się Wykonawcę do:

 1. Ciągłej kontroli i utrzymywania porządku na zajętym terenie i w jego bezpośrednim otoczeniu.

 2. Przedłożenia badań zagęszczenia gruntu w miejscu przekopu zgodnie z Polską Normą i zasadami sztuki budowlanej z odstępstwem w stosunku do zagęszczenia gruntu zawartym w niniejszych warunkach.

 3. Dostarczenia 1 egz. kopii dokumentacji powykonawczej przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia (kserokopia powykonawczej dokumentacji technicznej w zakresie rysunków wykonawczych tj. plan sytuacyjny, przekroje, detale konstrukcyjne, opis techniczny, bez: uzgodnień, opinii, uprawnień projektanta, decyzji administracyjnych itp., kopia atestów na zastosowane materiały drogowe, kopia badań zagęszczeń gruntu, karta gwarancyjna wg wzoru).

 4. Dostarczenie wraz z protokółem odbioru pisemnej gwarancji na wykonane prace.

Uwaga: jeśli wykonawca robót uchylać się będzie od odpowiedzialności za wykonane prace i natychmiastowego usunięcia usterek lub firma wykonująca roboty przestała działać w obrocie gospodarczym to gwarantem jakości robót automatycznie staje się właściciel urządzenia i to on przejmuje na siebie pokrycie kosztów ewentualnych napraw gwarancyjnych.

Postępowanie po protokolarnym odbiorze pasa drogowego

 1. Czuwanie przez Wykonawcę nad stanem technicznym i estetycznym umieszczonych urządzeń i obiektów, wykonywanie na własny koszt ich konserwacji oraz ponoszenie za ich stan odpowiedzialności prawnej wobec zarządcy drogi i osób trzecich,

 2. Jeżeli w ciągu trzech lat od udostępnienia dla ruchu uprzednio zajętego odcinka pasa drogowego ujawnią się wady techniczne spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót, Wydział Dróg Miejskich powiadamia o tym zajmującego pas drogowy oraz określa termin usunięcia wad. W razie zwłoki w usuwaniu wad, zarządca drogi może wykonać niezbędne roboty na koszt zajmującego pas drogowy, wynajmując do tego celu dowolną firmę drogową.

Postępowanie na wypadek konieczności przedłużenia okresu zajęcia pasa drogowego

 1. Wnioskodawca ma obowiązek wystąpić o kolejną decyzję na zajęcie pasa drogowego jeśli przewiduje, że nie uda mu się zakończyć robót w terminie na jaki została wydana pierwotna decyzja na 3 dni robocze przed upływem terminów podanych w pierwszej decyzji.

 2. Jeśli pomiędzy wygaśnięciem pierwszej decyzji, a otrzymaniem kolejnej decyzji przedłużającej zgodę na zajęcie pasa roboty będą trwały, okres ten zostanie zaliczony jako nielegalne zajęcie pasa drogowego z pełnymi tego konsekwencjami (opłaty karne).

Postępowanie na wypadek zakończenia robót przed terminem zakreślonym w decyzji

 1. Wejście i zajęcie pasa następuje na warunkach ogólnych.

 2. Zgłoszenie gotowości odbioru pasa musi nastąpić wcześniej niż w terminie wskazanym w decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.

 3. Spisanie pozytywnego protokołu odbioru oraz złożenie wniosku o zmianę decyzji ostatecznej odnośnie zmiany terminu zajęcia pasa drogowego.

 4. Zwrot należności następuje proporcjonalnie do wcześniejszego zejścia Wykonawcy z terenu zajmowanego na podstawie decyzji zmieniającej.

 5. Po otrzymaniu decyzji o zmianie decyzji ostatecznej należy złożyć wniosek o zwrot nadpłaconej kwoty, z podaniem nr konta na który ma nastąpić zwrot.

Szczegółowe warunki techniczne

 1. Wnioskodawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, będzie prowadził stałą kontrolę wykonanego oznakowania, a organizacja ruchu będzie obejmować faktycznie zajmowaną strefę robót. Zobowiązuje się Wnioskodawcę do przywrócenia kompletnego oznakowanie stałej organizacji ruchu równocześnie z likwidacją oznakowania na czas robót.

 2. Wnioskodawca odpowiada za prawidłowe odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach w ulicy, pas nawierzchni oraz chodniki sąsiadujące z robotami nie mogą być w gorszym stanie niż przed przystąpieniem do robót.

 3. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym zostanie sporządzony protokół przekazania terenu poparty dokumentacją fotograficzną stanu nawierzchni.

 4. Jeżeli w pasie drogowym w miejscu prowadzonego wykopu występują grunty spoiste to należy wymienić grunt pod nawierzchnią na głębokości 1m poniżej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski, pospółki).

 5. Przed przystąpieniem do robót odtworzeniowych nawierzchni należy wykonać badanie zagęszczenia gruntu. Powiadomienie o planowanych badaniach należy zgłosić telefonicznie lub faksem na dzień przed przystąpieniem do badań aby pracownik Wydziału Dróg mógł w nich uczestniczyć.

 6. Brak pozytywnych badań wyklucza możliwość przystąpienia do naprawy lub wykonania nawierzchni. Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu w jezdni Is=1,0 we wszystkich punktach badania i na wszystkich głębokościach do rzędnej 20 cm powyżej przewodu. W przypadku nie powiadomienia Wydziału Dróg o terminie badań gruntu roboty nie będą odebrane i jednocześnie nadal będą naliczane opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z karami za przekroczenie terminu określonego w decyzji.

 7. W przypadku wątpliwości odnośnie jakości zagęszczenia gruntu zarządca drogi zastrzega sobie prawo dokonania badań uzupełniających, których koszt ponosi wykonawca robót jeśli badania te wykażą nieprawidłowe zagęszczenie gruntu.

 8. Docinanie nawierzchni po wykonywanych robotach sieciowych i przyłączeniowych ma być wykonywane z możliwie najmniejsza ilością załamań linii cięcia, aby nie obniżać jakości odtwarzanej nawierzchni.

 9. Na konstrukcję nawierzchni asfaltobetonowej w miejscu jej naruszenia musi się składać:

  1. podsypka piaskowa grubości 15 cm, chyba, że osoba kontrolująca odstąpi od konieczności stosowania tej warstwy,

  2. podbudowa z tłucznia kamiennego, drogowego o frakcji 31-63 zaklinowana klińcem kamiennym o uziarnieniu 2-8 o łącznej grubości min 30 cm.

  3. nawierzchnia asfaltobetonowa lub polimeroasfaltowa ma mieć dwie warstwy, min 5+4 cm grubości. Nawierzchnia ma być wykonana z masy asfaltowej o parametrach jak dla ruchu KR 3-4.

 10. Nawierzchnię asfaltobetonową należy układać rozściełaczem do mas bitumicznych. Jeśli fragmenty do naprawy nie pozwalają na zastosowanie rozściełacza należy ją układać ręcznie, przy czym jakość i równość nawierzchni nie może odbiegać od jakości nawierzchni rozkładanej mechanicznie.

 11. Na zjazdach odtworzenie nawierzchni należy wykonać z materiału z jakiego był on pierwotnie wykonany. Podbudowa na zjeździe musi mieć grubość min. 15 cm i może być wykonywana zarówno z betonu jak i z tłucznia.

 12. Zakres odtworzenia nawierzchni asfaltobetonowej:

  1. Nawierzchnia ma być odtwarzana w zakresie wykonywanego wykopu pod instalacje lub urządzenia podziemne,

  2. Szerokość odtworzenia nawierzchni obejmuje szerokość wykopu powiększoną o 25 cm z każdej strony wykopu poza szerokość nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na krawędziach wykopów (patrz rys. 1),

  3. Naprawa nawierzchni w szerokości podanej w pkt. 12b obejmuje całą konstrukcję nawierzchni ze wszystkimi jej warstwami,

  4. Jeżeli zniszczeniu uległa sama nawierzchnia poza szerokością podaną w pkt. 12b (np. w skutek wbicia się łap, lub gąsienicy koparki w nawierzchnię) należy odtworzyć nawierzchnię bez wymiany podbudowy w grubości jaka występowała dotychczas na tej ulicy.

  5. Jeżeli po wykonaniu wykopów i odcięciu nawierzchni do odtworzenia pozostanie przy krawężniku jezdni pas szerokości mniejszej niż 60 cm (jeśli brak jest krawężnika pas mniejszy niż 1m) należy go zerwać bez naruszania podbudowy istniejącej i również na tym pasie ułożyć nową nawierzchnię.

  6. Układanie mieszanki asfaltowej ma być wykonywane w temperaturze podłoża i powietrza powyżej +5OC, na suche, czyste i odpylone podłoże po uprzednim jego skropieniu asfaltem.

  7. Jeśli mieszanka będzie zbyt zimna, nie wolno jej układać, a próba ułożenia skutkować będzie ponownym wykonaniem robót nawierzchniowych.

 13. Jeśli krawężnik przy odtwarzanej nawierzchni jest przewrócony lub zapadnięty należy go wyregulować do właściwego poziomu i zaspoinować przed przystąpieniem do robót nawierzchniowych. Światło krawężnika powinno wynosić 8-16 cm z tym, że musi być ono dostosowane do warunków rzeczywistych aktualnie panujących w ulicy tj. dopasowane do chodników, wjazdów bramowych i przyległych terenów zieleni. W miejscach przejść dla pieszych światło krawężnika nie może być większe niż 2 cm.

 14. Jeżeli odtworzenie nawierzchni występuje na krawędzi jedni, przy której brak jest krawężnika poszczególne warstwy konstrukcji nawierzchni należy poszerzać w następujący sposób:

  1. Podsypka piaskowa ma być szersza od podbudowy o tyle ile wynosi grubość układanej podbudowy,

  2. Podbudowa ma być szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubość układanej nawierzchni (patrz rys. 2).

 15. Połączenie nawierzchni istniejącej z nowo układaną oraz z krawężnikiem będzie uszczelnione taśmą asfaltowa na etapie układania nawierzchni lub zalane mastyksem ewentualnie masą zalewową z zasypaniem drobnym kruszywem dwukrotnie. Pierwszy raz bezpośrednio po wykonaniu nawierzchni, a w ramach gwarancji po raz drugi przed zakończeniem okresu gwarancyjnego - Zarządca drogi może zażądać kolejnych uszczelnień połączenia nawierzchni jeśli zaistnieje taka konieczność (patrz rys. 3).

 16. W przypadku robót w chodniku Wykonawca zobowiązany jest do przełożenia całej szerokości chodnika, gdy odległość krawędzi wykopu do krawędzi chodnika jest mniejsza lub równa 1,5 m.

 17. Włazy kanałowe, zasuwy, hydranty oraz inne urządzenia rewizyjne znajdujące się w poziomie terenu należy wyregulować z dopasowanie do nawierzchni tzn. należy im nadać pochylenia zgodne z pochyleniami nawierzchni w której się znajdują.

 18. W przypadku wykonywania studni rewizyjnych typu Wavin Ø 425 lub typu podobnego poza typowymi zamknięciami należy ułożyć w kolejności właz żeliwny lub żeliwno - betonowy typu ciężkiego, na dwóch betonowych pierścieniach dystansowych wysokości 10 cm każdy, poniżej płyta betonowa pokrywy studni Ø 1200 z otworem włazowym wykonanym w osi płyty, pod spodem ławę betonową z betonu B15 grubości 20cm (wg schematu na rysunku 4). Inne rozwiązania należy indywidualnie uzgodnić z Wydziałem Dróg Miejskich.

 19. Za stan chodników, pasów zieleni, jezdni sąsiednich i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada Wykonawca. Obowiązany jest on do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, oczyszczania ulic, po których porusza się jego sprzęt, naprawy ewentualnych zniszczeń powstałych podczas realizacji robót i transportu związanego z budową.

 20. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z dróg gruntowych, o nawierzchni z pospółki drogowej lub tłuczniowej ma on obowiązek utrzymania ich w stanie pozwalającym na korzystanie innym użytkownikom oraz na wyrównanie, nadanie właściwego profilu i zawałowanie po zakończeniu robót.

 21. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego naprawy należy wykonać z tego materiału z zamknięciem nawierzchni powierzchniowo przez skropienie emulsja asfaltową, szybkorozpadową i zasypaniem grysem bazaltowym.

 22. Jeżeli wykopy prowadzone w drogach gruntowych spowodują rozluźnienie gruntu lub doprowadzą do równoziarnistości nawierzchni i nie będzie można jej zagęścić Wykonawca ma obowiązek doziarnić grunt rodzimy i zapewnić prawidłowe zagęszczenie drogi. Doziarnienie nie może być wykonane gruntami spoistymi, które powodowałyby nieprzepuszczalność nawierzchni.

 23. Roboty prowadzone w drogach gminnych o nawierzchni gruntowej, nieutwardzonej żadnym kruszywem - w zakresie robót odtworzeniowych musi się znaleźć profilowanie drogi ze spadkami poprzecznymi oraz uporządkowanie poboczy.

 24. Roboty prowadzone w nawierzchni drogi gminnej, gruntowej, utwardzonej kruszywem - w zakresie robót odtworzeniowych musi się znaleźć wykonanie w tej drodze nawierzchni tłuczniowej, na całej szerokości i grubości 15 cm, o łukowym przekroju poprzecznym oraz o rzędnej niwelety równej niwelecie drogi jaka była przed przystąpieniem do robót. Zamawiający może zażądać korekty niwelety w celu zmiany spływu wód opadowych lub w celu usprawnienia obsługi komunikacyjnej posesji położonych przy tej drodze.

 25. Wykonawca po zakończeniu prac ma obowiązek (przy braku chodników przy nawierzchni asfaltowej), ewentualne pobocza uporządkować, uprzątnąć i wyrównać teren.

 26. Naprawa chodników ma polegać na odbudowaniu ich do stanu pozwalającego na prawidłowe i bezpieczne użytkowanie i do stanu nie gorszego niż przed przystąpieniem do robót ziemnych. Popękane płyty chodnikowe lub kostki mają zostać wymienione na całe. Krawężniki na ławie betonowej i obrzeża ustawione prawidłowo i zafugowane.

 27. Jeżeli w ramach odtworzenia nawierzchni będzie konieczne ustawienie krawężnika przy istniejącej nawierzchni, należy go ustawić na ławie betonowej z oporem, a styk krawężnika i nawierzchni uszczelnić asfaltową masą zalewową, mastyksem lub asfaltem lanym (rys.3).

 28. Odtworzyć oznakowanie poziome i pionowe.

 29. Wszystkie roboty drogowe należy prowadzić zgodnie z Europejskimi Normami lub Polskimi Normami, zasadami sztuki budowlanej i technologiami przewidzianymi dla tych robót (z obostrzeniem odnośnie zagęszczenia gruntu).

 30. Każda czynność związana z zasypaniem wykopu i odtworzeniem nawierzchni podlegająca na zakryciu podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Zarządcy Drogi na pisemne zgłoszenie Wykonawcy. Istnieje możliwość odkrywkowego sprawdzenia jakości robót zanikowych, wykonanie odkrywek, napraw poodkrywkowych i konsekwencje złego odtworzenia nawierzchni ponosi w pełnym zakresie kosztów Wykonawca robót. Nieodebranie czynności podlegającej zakryciu powodować będzie nie odebranie całości robót i nieprzerwane naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego.

 31. W przypadku prowadzenia robót w styczności z urządzeniami obcymi lub przy kolizjach z urządzeniami obcymi na protokóle odbioru należy uzyskać podpis zarządców tych urządzeń (zalecana obecność przedstawiciela tych instytucji w komisji odbiorowej).

Warunki specjalne w okresie zimowym:

W okresie zimowym od 1 listopada do 30 marca zarządca drogi nie wyraża zgody na prowadzenie robót w pasie drogowym, wyjątkowo z uzasadnionych względów społecznych prowadzenie robót w powyższym terminie może być prowadzone jeśli związane jest to z budową linii napowietrznych, pracami realizowanymi ze środków unijnych lub innymi pracami, na poniżej określonych warunkach:

 1. Gwarancja na roboty odtworzeniowe wynosi 3 lata.

 2. Jeśli okresie gwarancji nawierzchnia będzie osiadała Wykonawca robót jest zobowiązany w terminie uzgodnionym z Zarządcą Drogi do ponownego odkrycia wykopu do poziomu urządzenia podziemnego, ponownego prawidłowego wykonania robót ziemnych i ponownego odtworzenia nawierzchni.

 3. Jeżeli nawierzchnia będzie wykazywała nieszczelności, koleinowanie, deformacje nie związane z podłożem Wykonawca ponownie odtworzy nawierzchnię z prawidłowym jej uszczelnieniem na połączeniach.

Warunki napraw awarii:

Powyższe warunki obowiązują również dla robót awaryjnych w przypadku uszkodzenia urządzenia, z tym że :

 1. Wejście w teren następuje po zgłoszeniu pisemnym (m.in. wysłanie faksem) o konieczności zajęcia pasa drogowego. Jednocześnie należy złożyć imienne oświadczenie osoby odpowiedzialnej za usuwanie awarii i przywrócenie terenu do stanu poprzedniego wraz ze szkicem zakresu zajętego terenu.

 2. Opłaty za zajęcie pasa drogowego należy uiszczać w terminie 14 dni od kiedy decyzja ustalająca jej wysokość, stała się ostateczna.

 3. Zaleca się stosowanie oznakowania w organizacji ruchu na czas robót jak dla robót szybko postępujących.

 4. Badanie zagęszczenia gruntu w trybie usuwania awarii może odbyć się przez wykonanie odkrywki po naprawie nawierzchni. Niemniej należy liczyć się z koniecznością ponownego wykonania robót odtworzeniowych.

 5. Pozostałe warunki techniczne odtworzenia nawierzchni pozostają jak dla robót prowadzonych w normalnym trybie z tym, że ich zakres musi obejmować zarówno zakres bezpośrednio związany z robotami jak i obszar zniszczeń spowodowany przez uszkodzone urządzenie.

UWAGI:

Wszystkie ewentualne odstępstwa od wyżej wymienionych warunków, wymagają pisemnej zgody zarządcy drogi lub uprawnionego przedstawiciela Wydziału Dróg Miejskich.

Zarządca drogi zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zajęcia pasa drogowego w zależności od charakteru prac, użytej technologii jak i warunków pogodowych w okresie zajęcia pasa.

VII. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz.1z 2016 r.) - dalej RODO

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, drogimiejskie@um.raciborz.pl, tel. 32 755 06 73.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iodo@um.raciborz.pl.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit . c RODO - wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa tj. ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  oraz ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, dane będą udostępniane innym administratorom oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje wnioskodawcy prawo do:

 • żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
 • sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Wnioskodawca zobowiązany jest do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji wniosku.

10. Dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą poddane profilowaniu.Alternatywny tekst z opisem obrazu.


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Kategorie
Załatwianie spraw i procedury:
Wydział Dróg Miejskich
Publikacje:
Załatwianie spraw i procedury

Dokumenty:
Plik doc DM1
28‑11‑2018 16:12:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc DM1a
28‑11‑2018 16:12:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu