ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA PRAWACH WYŁĄCZNOŚCI (CELE INNE NIŻ HANDLOWE)

16‑12‑2009
DM 10
KARTA INFORMACYJNA
Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6
Centrala nr tel. +48 (32) 755 06 00, Wydział Dróg Miejskich nr tel. +48 (32) 755 06 73

__________________________________________________________________________________

Podstawa prawna

- art. 40 ust. 1-4 oraz 8 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470),

- Uchwała nr XXXVII/564/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 25.11.2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg położonych w granicach Miasta Racibórz, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Racibórz,

- Zarządzenie nr 771/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30.05.2012 r. w sprawie ustalenia zasad oraz stawek opłat za zajęcie nie zaliczonych do kategorii dróg gminnych publicznych i wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasta Racibórz,

- Zarządzenie nr 676/2008 Prezydenta Miasta Racibórz - Organu Wykonawczego Gminy z dnia 29.04.2008 r. w sprawie ustalenia zasad oraz stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg niezaliczonych do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie miasta Racibórz,

- art 104 §1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) .

I. Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności - DM 10 (patrz załącznik)

- plan sytuacyjny z zakreśloną lokalizacją zajętego terenu,

- w przypadku stoisk np. promocyjnych - wizualizacja stoiska w kolorze,

 

II. Opłaty

- 0,50 zł za 1 m2 zajętej powierzchni na 1 dzień ( w przypadku zajęcia pasa drogowego drogi publicznej )

- 0,50 zł lub 0,40 zł za 1 m2 zajętej powierzchni na 1 dzień + podatek Vat w przypadku zajęcia terenu nie będącego drogą publiczną

III. Termin udzielenia odpowiedzi

- 1 miesiąc

IV. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Dróg Miejskich, pok. 204

V. Tryb odwoławczy

- Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w sekretariacie wydziału lub w Biurze Obsługi Interesantów ( dotyczy tylko zezwoleń wydawanych w formie decyzji administracyjnych ).

VI. Inne informacje

Zgoda na zajęcie pasa drogowego jest decyzją uznaniową

VII. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz.1z 2016 r.) - dalej RODO

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, drogimiejskie@um.raciborz.pl, tel. 32 755 06 73.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iodo@um.raciborz.pl.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele inne niż handlowe.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit . c RODO - wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa tj. ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
 5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, dane będą udostępniane innym administratorom oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje wnioskodawcy prawo do:
 • żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
 • sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Wnioskodawca zobowiązany jest do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji wniosku.

10. Dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą poddane profilowaniu.

 


Kategorie
Załatwianie spraw i procedury:
Wydział Dróg Miejskich
Publikacje:
Załatwianie spraw i procedury

Dokumenty:
Plik doc DM10
28‑11‑2018 16:14:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu