Wykaz uchwał podjętych na ostatniej sesji


Uchwały podjęte na II sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 5 czerwca 2024 r.

 1. Uchwała Nr II/8/2024 w sprawie zamiaru dokonania zmiany Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii.

 2. Uchwała Nr II/9/2024 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024 rok.

 3. Uchwała Nr II/10/2024 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024 rok.

 4. Uchwała Nr II/11/2024 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 5. Uchwała Nr II/12/2024 w sprawie zmiany uchwały nr LXX/998/2024 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobów i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Racibórz lub jednostkom organizacyjnym Gminy Racibórz oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

 6. Uchwała Nr II/13/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 7. Uchwała Nr II/14/2024 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 8. Uchwała Nr II/15/2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Olimpijczyka.

 9. Uchwała Nr II/16/2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki gruntu położonej w Raciborzu przy ulicy Kapuścika.

 10. Uchwała Nr II/17/2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działek gruntu położonych w Raciborzu w obrębie ulicy Tarnowskiej.

 11. Uchwała Nr II/18/2024 w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/748/2022 Rady Miasta Racibórz z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2023-2028 realizowane w budynkach niemieszkalnych i mieszkalnych niezakwalifikowanych do dofinansowania przy udziale środków zewnętrznych.

 12. Uchwała Nr II/19/2024 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Studzienna i Sudół w Raciborzu.

 13. Uchwała Nr II/20/2024 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Proszowiec - Stara Wieś w Raciborzu.

 14. Uchwała Nr II/21/2024 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu.

 15. Uchwała Nr II/22/2024 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu.

 16. Uchwała Nr II/23/2024 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu.

 17. Uchwała Nr II/24/2024 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Markowice w Raciborzu.

 18. Uchwała Nr II/25/2024 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Brzezie w Raciborzu.

 19. Uchwała Nr II/26/2024 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na Uchwałę Nr LVI/817/2023 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność lodowiska na płycie Rynku i opieszałość Prezydenta i innych osób decyzyjnych w tej sprawie.

 

Uchwały podjęte na III sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 19 czerwca 2024 r.

 1. Uchwała Nr III/27/2024 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Racibórz wotum zaufania.

 2. Uchwała Nr III/28/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.

 3. Uchwała Nr III/29/2024 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Racibórz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

 4. Uchwała Nr III/30/2024 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024 rok.

 5. Uchwała Nr III/31/2024 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024 rok.

 6. Uchwała Nr III/32/2024 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024 rok.

 7. Uchwała Nr III/33/2024 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 8. Uchwała Nr III/34/2024 w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie stanu finansów publicznych Miasta Racibórz.

 9. Uchwała Nr III/35/2024 w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Racibórz na lata 2025 – 2029".

 10. Uchwała Nr III/36/2024 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Miasto Racibórz.

 11. Uchwała Nr III/37/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.

 12. Uchwała Nr III/38/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.

 13. Uchwała Nr III/39/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.

 14. Uchwała Nr III/40/2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki gruntu położonej w Raciborzu przy ulicy Wiejskiej.

 15. Uchwała Nr III/41/2024 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/333/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz z późn. zm.

 16. Uchwała Nr III/42/2024 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/293/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 17. Uchwała Nr III/43/2024 w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/709/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz.

 18. Uchwała Nr III/44/2024 w sprawie zmiany zmiany Uchwały Nr XXXV/506/2021 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Racibórz na członków Raciborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 19. Uchwała Nr III/45/2024 w sprawie uznania skargi na opieszałość Prezydenta Miasta w zakresie całkowitej likwidacji placu zabaw na terenie parafii pw. św. Ap. Mateusza i Macieja w Raciborzu za bezzasadną.

 

Projekty powyższych uchwał Rady Miasta Racibórz oraz wyniki głosowań dostępne są na stronie – raciborz.esesja.pl Wszystkie podjęte uchwały po ich podpisaniu zostają udostępnione w rejestrze uchwał prowadzonym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Leszek Jureczko
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Jureczko
email: brm2@um.raciborz.pl tel.:+48327550608
Data wytworzenia informacji:
30-01-2015 00:00:00
Data udostępnienia informacji:
25-06-2024 08:08:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie