Wykaz uchwał podjętych na ostatniej sesji


Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Miasta Racibórz w dniu 26 czerwca 2019 r.

 1. Uchwała Nr VIII/107/2019 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Racibórz wotum zaufania.

 2. Uchwała Nr VIII/108/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

 3. Uchwała Nr VIII/109/2019 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Racibórz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

 4. Uchwała Nr VIII/110/2019 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

 5. Uchwała Nr VIII/111/2019 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok.

 6. Uchwała Nr VIII/112/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 7. Uchwała Nr VIII/113/2019 w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

 8. Uchwała Nr VIII/114/2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Miasta Racibórz w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 9. Uchwała Nr VIII/115/2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

 10. Uchwała Nr VIII/116/2019 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Racibórz.

 11. Uchwała Nr VIII/117/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/461/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 września 2017 r. w sprawie powołania Rady Muzeum w Raciborzu.

 12. Uchwała Nr VIII/118/2019 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Raciborzu.

 13. Uchwała Nr VIII/119/2019 w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej pod nazwą: „Arboretum Bramy Morawskiej” w Raciborzu.

 14. Uchwała Nr VIII/120/2019 w sprawie przydzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 15. Uchwała Nr VIII/121/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu.

 16. Uchwała Nr VIII/122/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działek gruntu, położonych w Raciborzu przy ul. Koszalińskiej.

 17. Uchwała Nr VIII/123/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od osób fizycznych, nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Gliwickiej.

 18. Uchwała Nr VIII/124/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości przeznaczonych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości położonych w Raciborzu przy ul. Dąbrowskiego 1, ul. Dąbrowskiego 3-5, ul. Stalmacha 13, ul. Długiej 40, ul. Długiej 42, ul. Pracy 15-17, ul. Opawskiej 78-80 i ul. Stalmacha 7a.

 19. Uchwała Nr VIII/125/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie w formie aportu do Raciborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Raciborzu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu przy ul. Łąkowej.

 20. Uchwała Nr VIII/126/2019 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz.

 21. Uchwała Nr VIII/127/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 22. Uchwała Nr VIII/128/2019 w sprawie skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu.

 23. Uchwała Nr VIII/129/2019 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

 24. Uchwała Nr VIII/130/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Raciborza.

 25. Uchwała Nr VIII/131/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Raciborza.

Projekty powyższych uchwał Rady Miasta Racibórz dostępne są na stronie - esesja.pl/raciborz Wszystkie podjęte uchwały po ich podpisaniu zostają udostępnione w rejestrze uchwał prowadzonym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Leszek Jureczko
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Jureczko
email: brm2@um.raciborz.pl tel.:+48327550608
Data wytworzenia informacji:
30-01-2015 00:00:00
Data udostępnienia informacji:
04-07-2019 11:42:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie