REALIZACJA "PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA RACIBÓRZ NA LATA 2018-2028"

29‑03‑2013 12:00:51
OS 1

KARTA INFORMACYJNA
Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6
Centrala nr tel. +48 (32) 755 06 00, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr tel. +48 (32) 755 06 77
______________________________________________________________________________________________________________________
Podstawa prawna

 • Art.400a ust.1 pkt 5 i 22 oraz art.403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.);
 • Uchwała Budżetowa Miasta Racibórz na dany rok;
 • Uchwała nr XXXII/458/2017 z dnia 27 września 2017r.  sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2018 – 2028” z późn.zm;
 • Uchwała nr XII/194/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie „Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach mieszkalnych”;
 • Uchwała nr XII/195/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie „Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach niemieszkalnych i mieszkalnych niezakwalifikowanych do dofinansowania przy udziale środków zewnętrznych”
   

I. Wymagane dokumenty

Przed rozpoczęciem zadania:

 1. wniosek o udzielenie dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach mieszkalnych (zał. OS1a) i/lub:
 2. wniosek o udzielenie dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach niemieszkalnych i mieszkalnych niekwalifikujących się do dofinansowania przy udziale środków zewnętrznych (OS1b).

Do wniosku należy dołączyć załączniki wymienione odpowiednio w § 39 Uchwały Rady Miasta Racibórz nr XII/194/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. lub w § 27 Uchwały Rady Miasta Racibórz nr XII/195/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.

Wypełniony w części I wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w Urzędzie Miasta w Raciborzu - w Biurze Obsługi Interesantów (półpiętro) lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (II piętro, pok. 202). Wniosek należy złożyć, w czasie trwania naboru, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (uwzględniona zostanie data wpływu do Urzędu).

Zasady postępowania o udzielenie dotacji są określone w Regulaminie udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach mieszkalnych (zał. OS2a) oraz w Regulaminie udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach niemieszkalnych i mieszkalnych niezakwalifikowanych do dofinansowania przy udziale środków zewnętrznych (zał. OS2b), z którymi bezwzględnie należy się zapoznać.


II. Opłaty

Opłata skarbowa:
- brak
 

III. Termin udzielenia odpowiedzi

Po zakończeniu naboru konkursowego, opublikowana zostanie lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania. Publikacja odbędzie się poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Raciborzu oraz na zasadach ujętych w K.p.a.

W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w budynku niemieszkalnym lub mieszkalnym niezakwalifikowanym do dofinansowania przy udziale środków zewnętrznych, zgodnie z Regulaminem przyjętym Uchwałą Rady Miasta Racibórz nr XII/195/2019 z dnia 27 listopada 2019 r., Inwestor otrzyma odpowiedź na zasadach ujętych w K.p.a.


IV. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 202

V. Tryb odwoławczy
- nie przysługuje

VI. Inne informacje

Nabór wniosków:

 1. Termin konkursu każdorazowo ogłaszać będzie Prezydent Miasta Racibórz, nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem naboru wniosków. Ogłoszenie nastąpi poprzez zamieszczenie informacji o naborze na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Raciborzu.
 2. Nabór dla wniosków o dofinansowanie zadań w budynkach niemieszkalnych lub mieszkalnych niezakwalifikowanych do dofinansowania przy udziale środków zewnętrznych rozpoczyna się wraz z wejściem w życie Uchwały Rady Miasta Racibórz nr XII/195/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.

Dofinansowywane będą jedynie inwestycje zrealizowane po dacie podpisania umowy dotacji.


VII. Przetwarzanie danych osobowych

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz.1z 2016 r.) - dalej RODO

 1. Administratorem Danych jest Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, boi@um.raciborz.pl, tel. 32 755 06 00.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iodo@um.raciborz.pl.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja wniosku o udzielenie dotacji w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 • wypełnianie obowiązku wynikającego z Uchwały nr XII/194/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie „Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach mieszkalnych” oraz Uchwały nr XII/195/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie „Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach niemieszkalnych i mieszkalnych niezakwalifikowanych do dofinansowania przy udziale środków zewnętrznych”,
 • podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy,
 • wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie jest zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Podanie przez Pana/Panią danych dobrowolnych np. danych kontaktowych celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji w zakresie rozpatrywanej sprawy, stanowi jednoczesną zgodę na ich przetwarzanie.
 2. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie  operator programu ograniczenia niskiej emisji oraz jednostka finansująca program. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
 3. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa. Dokumentacja sprawy ma trwałą wartość historyczną i jest przewidziana do przekazania do archiwum państwowego.
 5. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i wynika z Pana/Pani zgody. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak realizacji Pana/Pani wniosku.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
 • żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
 • sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  11. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą profilowane.

Kategorie
Załatwianie spraw i procedury:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Dokumenty:
Plik pdf Regulamin udzielania dotacji na zadania ujęte w PONE na terenie m. Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach niemieszkalnych i mieszkalnych niezakwalifikowanych do dofinansowania przy udziale śr. zewn.pdf
#displayFileChangeCreateDate18DS($fileData.modifiedDate $changeCreateDate.getData())
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
430KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Regulamin udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach mieszkalnych.pdf
#displayFileChangeCreateDate18DS($fileData.modifiedDate $changeCreateDate.getData())
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
460KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OS1a Wniosek o udzielenie dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach mieszkalnych.pdf
#displayFileChangeCreateDate18DS($fileData.modifiedDate $changeCreateDate.getData())
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
174KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OS1b Wniosek o udzielenie dotacji na zad. ujęte w PONE na terenie m. Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach niemieszkalnych i mieszkalnych niekwalifikujących się do dofin. przy udziale śr. zewn..pdf
#displayFileChangeCreateDate18DS($fileData.modifiedDate $changeCreateDate.getData())
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
173KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu