LOKALE MIESZKALNE PRZEZNACZONE DO WYNAJĘCIA OSOBOM O WYSOKICH KWALIFIKACJACH ZAWODOWYCH NA CZAS TRWANIA STOSUNKU PRACY - NA WNIOSEK PODMIOTU

21‑03‑2017 11:41:18
KARTA INFORMACYJNA

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6
Centrala nr tel. +48 (32) 755 06 00,
Wydział Lokalowy nr tel. +48 (32) 755 06 12

 

__________________________________________________________________________________
Podstawa prawna

Uchwała Nr XLIII/619/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Racibórz z późn. zm.

Zarządzenie Nr 605/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania obowiązującego przy wynajęciu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz z późn. zm.


I. Wymagane dokumenty

- wniosek o wynajęcie lokalu na czas trwania stosunku pracy

II. Opłaty

- brak

III. Termin udzielenia odpowiedzi

Rozpatrzenie wniosku powinno nastąpić w formie pisemnej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku

IV. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Lokalowy, pok. nr 17

V. Tryb odwoławczy

- nie przysługuje

VI. Inne informacje

Wynajęcie lokali przysługuje osobom, które nie są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przeznaczonym na cele mieszkalne, nieruchomości lokalowej przeznaczonej na cele mieszkalne, a także nie posiadają spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

VII. Przetwarzanie danych osobowych

Stosownie do art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L.Nr 119 poz.1 z 2016r.) - dalej RODO

 1. Administratorem Danych jest Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, lokalowy@um.raciborz.pl, tel. 32 755 06 00.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iodo@um.raciborz.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wydanie skierowania do zawarcia umowy o wynajęcie lokalu mieszkalnego osobom o wysokich kwalifikacjach zawodowych na czas trwania stosunku pracy.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa tj. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/619/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz z późn. zm.;
 • art. 6 ust.1 lit. e RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora.
 1. Na podstawie obowiązujących przepisów  prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępnione innym administratorom, a także osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie przetwarzania.
 2. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, w tym przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
 • żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
 • sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem do wydania skierowania do zawarcia umowy oraz wynika z Pana/Pani zgody. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wydania skierowania do zawarcia umowy o wynajęcie lokalu mieszkalnego osobom o wysokich kwalifikacjach zawodowych na czas trwania stosunku pracy.
 2. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

Dokumenty:
Plik pdf Wniosek o wynajęcie lokalu na czas trwania stosunku pracy.pdf
08‑05‑2019 15:17:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
102KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wniosek o wynajęcie lokalu na czas trwania stosunku pracy.doc
08‑05‑2019 15:17:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
60KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wzór zaświadczenia o dochodach.docx
08‑05‑2019 15:15:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
12KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu