DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH/NIEROLNYCH NA CZAS NIEOKREŚLONY LUB OKREŚLONY - TRYB PRZETARGOWY

16‑12‑2009

GN 7
KARTA INFORMACYJNA
Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6
Centrala nr tel. +48 (32) 755 06 00, Wydział Gospodarki Nieruchomościami nr tel. +48 (32) 755 06 68

__________________________________________________________________________________

Podstawa prawna

 • art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8-03-1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713),
 • art.13 i art.25 ustawy z dnia 21-08-1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.),
 • art.693 §1. ustawy z dnia 23-04-1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z poźn. zm.),
 • Zarządzenie Nr 1257/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszowych za nieruchomości  zabudowane stanowiące własność Gminy Miasta Racibórz,
 • Zarządzenie Nr 1165/2005 Prezydenta Miasta Racibórz- Organu Wykonawczego Gminy z dnia 09 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości rolnych i ogrodniczych stanowiących własność Gminy Miasta Racibórz, z późn. zm.
 • Zarządzenie Nr 2126/2006 Prezydenta Miasta Racibórz- Organu Wykonawczego Gminy z dnia 20 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości nierolnych stanowiących własność Gminy Miasta Racibórz z późn. zm.

I. Wymagane dokumenty

Dostarczone przez stronę
- wniosek w sprawie przeprowadzenia procedury przetargowej na wydzierżawienie nieruchomości rolnej/nierolnej - GN7 (patrz załącznik)

Zbierane przez wydział realizujący zadanie
- informacja o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta ( wydana przez Wydział Inwestycji i Urbanistyki tut. urzędu pok.208),

II. Opłaty

Opłata skarbowa:
- nie podlega opłacie skarbowej art. 2 ust.1 pkt 1, lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej

Inne opłaty:
- opłata za wykonanie mapy

III. Termin udzielenia odpowiedzi

 • termin ustawowy - nie mają zastosowania przepisy rozdziału 7 Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • termin rzeczywisty - około trzech miesięcy od daty złożenia wniosku,


IV. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 220

V. Tryb odwoławczy

nie przysługuje

VI. Inne informacje

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Wydziału prowadzącego sprawę

VII. Przetwarzanie danych osobowych

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO:

 1. Administratorem Danych jest Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, boi@um.raciborz.pl , tel. 32 755 06 00.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iodo@um.raciborz.pl.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja dzierżawy gruntu rolnego/nierolnego w drodze przetargowej i związanych z tym zobowiązań podatkowych i spraw windykacyjnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz wypełnienie obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Dane osobowe zgodnie z kategorią archiwalną Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt będą przechowywane:
 •  w sprawach dzierżawy dziesięć lat,,
 •  w sprawach podatkowych przez okres dziesięciu lat,
 •  w sprawach windykacji przez okres pięciu lat, biegnący od czasu jej zakończenia.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
 • żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
 • sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości jego realizacji.
 2. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane nie będą profilowane.

Kategorie
Załatwianie spraw i procedury:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Publikacje:
Załatwianie spraw i procedury

Dokumenty:
Plik doc GN7
29‑05‑2018 13:26:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu