Informacje dla wyborców o warunkach udziału w głosowaniu

22‑08‑2023 10:20:26

Termin wyborów: 15 października 2023 r.
Głosujemy w godzinach 7:00-21:00

TELEFONY DLA WYBORCÓW W SPRAWACH:

 • Spisu i rejestru wyborców
 • Zaświadczeń o prawie do głosowania
 • Głosowania przez pełnomocnika
 • Głosowania korespondencyjnego

32 755 06 15, 32 755 06 31, 32 755 07 52 - Wydział Spraw Obywatelskich pok. nr 5 (parter)
 


Głosowanie na podstawie zaświadczenia

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Urzędzie Miasta Racibórz w Wydziale Spraw Obywatelskich - pok. nr 5 (parter) od 1 września 2023 r. do 12 października 2023 r.

Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (druk zamieszczony w dolnej części ekranu).

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.
W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie ((druk zamieszczony w dolnej części ekranu), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, adres zamieszkania, informację, w jakich wyborach wyborca jest uprawniony do głosowania a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym był uprzednio ujęty w spisie.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, jak również wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

 

Głosowanie na wniosek o zmianę miejsca głosowania

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), czasowo przebywający poza miejscem zamieszkania (tj. ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania), nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli w okresie od 1 września 2023 r. do 12 października 2023 r., złoży w Urzędzie Miasta Racibórz w Wydziale Spraw Obywatelskich - pok. nr 5 (parter) wniosek o zmianę miejsca głosowania.

We wniosku podaje się:

 • nazwisko i imiona,
 • obywatelstwo,
 • numer  PESEL Wnioskodawcy,
 • adres przebywania w dniu wyborów.

Wniosek może zostać złożony:

Wyborca, który zmienił miejsce głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty.

 

Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą

Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć w terminie od dnia 1 września 2023 r. do 12 października 2023 r. wniosek o zmianę miejsca głosowania.

 

Głosowanie korespondencyjne

Głosować korespondencyjnie może wyborca:

 •  niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (do zgłoszenia wyborca niepełnosprawny dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności),
 • podlegający w dniu głosowania  obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane:

 • ustnie,
 • na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem (druk zamieszczony w dolnej części ekranu),
 • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji,
 • telefonicznie - w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III (ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała) w terminie  od 1 września 2023 r. do 2 października 2023 r. 

Numery telefonu: 33 813 63 74 lub 33 812 60 39

 

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy:

 • posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • którzy w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być:

 1. osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
 2. mąż zaufania;
 3. obserwator społeczny;
 4. osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć:

 1. tylko od jednej osoby lub
 2. od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed prezydentem miasta lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez prezydenta miasta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do prezydenta miasta gminy, w której  wyborca jest ujęty w obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

Wniosek o udzielnie pełnomocnictwa do głosowania składa się:

We wniosku zamieszcza się:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • adres zamieszkania zarówno Wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania,
 • oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

Do wniosku dołącza się:

 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (druk zamieszczony w dolnej części ekranu).

 

Więciej informacji dla wyborców znajduje się na stronach zamieszczonych poniżej: 

Informacja dla wyborców o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu i Senatu RP

Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

 

 

Dokumenty:
Plik pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.pdf
22-08-2023 15:00:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
60KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Upowaznienie do odbioru zaswiadczenia.pdf
22-08-2023 15:00:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
45KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o zmianę miejsca głosowania.pdf
22-08-2023 11:48:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
225KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.pdf
22-08-2023 11:22:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
138KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.pdf
22-08-2023 11:22:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
270KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.pdf
22-08-2023 11:22:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
289KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.pdf
05-09-2023 14:27:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
246KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o sposobie glosowania_Sejm i Senat.pdf
06-10-2023 10:28:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
207KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o sposobie głosowania_referendum.pdf
06-10-2023 10:28:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
115KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu