Informacje dla wyborców o warunkach udziału w głosowaniu

28‑02‑2024 15:28:05

Termin wyborów: 7 kwietnia 2024 r. w godzinach 7:00-21:00
Ewentualna II tura: 21 kwietnia 2024r.


Obywatele polscy mogą głosować w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., pod warunkiem, że są ujęci w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Wyborca zameldowany na pobyt stały, który nie złożył wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w innym miejscu, będzie ujęty w spisie wyborców, w obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.

Wyborca ujęty w stałym obwodzie głosowania na własny wniosek, będzie w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla adresu, pod którym ujęty jest w stałym obwodzie głosowania.

Wyborca zameldowany na pobyt czasowy (przebywający czasowo) zostanie ujęty w spisie wyborców w miejscu jego zameldowania na pobyt stały.

 

Wniosek o zmianę miejsca głosowania

W wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego wniosek, o zmianę miejsca głosowania może złożyć wyłącznie wyborca niepełnosprawny. Wniosek ten dotyczy wyłącznie lokalu obwodowej komisji wyborczej, który jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, położony w okręgu wyborczym właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania wyborcy. Jedynie w przypadku gdy w tym okręgu wyborczym nie ma takiego lokalu wyborczego, wniosek może dotyczyć lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych położonego w innym okręgu wyborczym.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania można złożyć do 4 kwietnia 2024 r., w Urzędzie Miasta Racibórz – Wydział Spraw Obywatelskich pok. nr 5 (parter). Wniosek złożony przed dniem pierwszego głosowania dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania.

We wniosku podaje się:

 • nazwisko i imiona,
 • obywatelstwo,
 • numer PESEL Wnioskodawcy,
 • adres przebywania w dniu wyborów.

Wniosek może zostać złożony:

Wniosek o zmianę miejsca głosowania wyborcy niepełnosprawnego w przypadku ponownego głosowania składa się w okresie od 8 kwietnia 2024 r. do 18 kwietnia 2024r.

Wyborca, który zmienił miejsce głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców.


Miejsce złożenia wniosku:
Wydział Spraw Obywatelskich pok. nr 5 (parter)
Tel. 32 75 50 615, 32 75 50 631, 32 75 50 752.

 

Głosowanie korespondencyjne

Głosować korespondencyjnie może wyborca:

 • niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (do zgłoszenia wyborca niepełnosprawny dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności),
 •  podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane:

 • ustnie,
 • na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem (patrz załącznik),
 • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji,
 • telefonicznie – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego
  w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III (ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała) w terminie do 25 marca 2024 r. w godzinach pracy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Numery telefonu: 33 813 63 74 lub 33 812 60 39

Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu (tzw. II tura) w przypadku niezgłoszenia zamiaru przed pierwszym głosowaniem upływa w dniu 11 kwietnia 2024 r.

 

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy:

 • posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • którzy w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.
Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania.

Pełnomocnikiem nie może być:

 • osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
 • mąż zaufania;
 • obserwator społeczny;
 • osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć:

 • tylko od jednej osoby lub
 • od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy,
w której wyborca jest ujęty w obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

Wniosek o udzielnie pełnomocnictwa do głosowania składa się:

We wniosku zamieszcza się:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • adres zamieszkania zarówno Wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania,
 • oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

Do wniosku dołącza się:

 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (patrz załącznik). Akt pełnomocnictwa sporządza się na pierwsze oraz ponowne głosowanie odrębnie.

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 29 marca 2024 r.

Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w ponownym głosowaniu (tzw. II tura) w przypadku niezłożenia przed pierwszym głosowaniem upływa w dniu 12 kwietnia 2024 r.

 

Miejsce złożenia wniosku:

Wydział Spraw Obywatelskich pok. nr 5 (parter)
Tel. 32 75 50 615, 32 75 50 631, 32 75 50 752.

 

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania

Wyborcy:

 • stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie,
 • oraz stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres stałego zamieszkania,
 • nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy, z zastrzeżeniem, że wyborca ten w miejsce adresu stałego zamieszkania podaje adres, pod którym będzie możliwe skontaktowanie się z nim przez pracowników urzędu gminy

mogą złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zamieszkania.

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania składa się do urzędu gminy właściwego dla miejsca stałego zamieszkania.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania dla obywateli polskich lub dla obywateli UE i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (patrz załączniki).
 2. Dokument tożsamości (dowód osobisty, mDowód, paszport).
 3. Dokument potwierdzający fakt stałego zamieszkania w Raciborzu, np.
 • tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania);
 • oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym osoba wnosząca wniosek zamieszkuje, które potwierdza stałe zamieszkanie w lokalu;
 • umowy na dostarczanie mediów użytkowych do lokalu lub inne zawarte przez wyborcę ubiegającego się o ujęcie w stałym obwodzie głosowania, w których wskazano adres lokalu;
 • potwierdzenie rozliczenia podatku, w którym wyborca wskazał adres zamieszkania
  w Raciborzu (tylko ta strona PIT, gdzie znajduje się adres zamieszkania);
 • inne dokumenty np. umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu itp.

Dokumenty należy dostarczyć:

Przed wydaniem decyzji, organ jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania spełnia warunki stałego zamieszkania pod adresem wskazanym we wniosku.

Decyzję o ujęciu lub o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania wydaje się w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku.


Miejsce złożenia wniosku:
Wydział Spraw Obywatelskich pok. nr 5 (parter)
Tel. 32 75 50 615, 32 75 50 631, 32 75 50 752.

 

Dokumenty:
Plik pdf Wzór wniosku o zmianę miejsca głosowania.pdf
28-02-2024 15:45:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
257KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wzór zgłoszenia głosowania korespondencyjnego.pdf
28-02-2024 15:45:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
167KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.pdf
28-02-2024 15:45:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
314KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.pdf
28-02-2024 15:45:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
295KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania dla obywateli polskich.pdf
28-02-2024 15:45:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
281KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania dla obywateli UE i Królestwa Wilekiej Brytanii i Irlandii Północnej.pdf
28-02-2024 15:45:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
269KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.pdf
05-03-2024 09:27:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
244KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu