spis alfabetyczny


Nazwa procedury Wydział Publikacja
ADAPTACJA POMIESZCZENIA NIEMIESZKALNEGO NA LOKAL MIESZKALNY LOK BIP
BEZPRZETARGOWA SPRZEDAŻ LUB ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU GMINY BEZPOŚREDNIO PRZYLEGAJĄCEGO DO DZIAŁKI WNIOSKODAWCY GN SEKAP
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ZATRUDNIANIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW ED SEKAP
DOKONANIE ZMIANY IMION DZIECKA USC SEKAP
DOKONYWANIA ZWROTU LUB PRZERACHOWAŃ W ZAKRESIE NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWYCH FN SEKAP
DOKONYWANIE OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH OB SEKAP
DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNEGO W OBWODZIE DOSTOSOWANYM DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OB SEKAP
DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW WYBORCY PRZEBYWAJĄCEGO CZASOWO LUB NIGDZIE NIE ZAMELDOWANEGO OB SEKAP
DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI NIEROLNYCH NA CZAS NIEOKREŚLONY LUB OKREŚLONY - ROZŁOŻENIE NA RATY NALEŻNOŚCI CZYNSZOWYCH GN BIP
DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH/NIEROLNYCH NA CZAS NIEOKREŚLONY LUB OKREŚLONY - TRYB PRZETARGOWY GN BIP
DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH/NIEROLNYCH NA CZAS NIEOKREŚLONY, OKREŚLONY DO 3 LAT W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM GN BIP
INTERPRETACJA WZAKRESIE PRAWA PODATKOWEGO FN SEKAP
JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO (ZŁOTE GODY) USC SEKAP
KARTA DUŻEJ RODZINY – PRZYZNANIE ORAZ WYDANIE KARTY I JEJ DUPLIKATU SP SEKAP
KOREKTA DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - OSOBY PRAWNE FN SEKAP, ePUAP
KOREKTA DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE FN SEKAP, ePUAP
KOREKTA DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH FN SEKAP, ePUAP
KOREKTA DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY – OSOBY PRAWNE FN SEKAP, ePUAP
KOREKTA INFORMACJI O LASACH – OSOBY FIZYCZNE FN SEKAP, ePUAP
KOREKTA INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - OSOBY FIZYCZNE FN SEKAP,
ePUAP
KOREKTA INFORMACJI O GRUNTACH ROLNYCH - OSOBY FIZYCZNE FN SEKAP, ePUAP
KORESPONDENCJA POMIĘDZY URZĘDAMI ORAZ JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI OR SEKAP
NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI USC SEKAP
NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO GN SEKAP, ePUAP
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE ORAZ INNE OSIĄGNIĘCIA W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ. PKT BIP
ODDANIE W NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W DRODZE PUBLICZNEGO PRZETARGU LOK BIP
ODDANIE W NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM LOK SEKAP
ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYTKOWANIE GN BIP
ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W ZARZĄD NA WNIOSEK STRONY GN SEKAP
ODDAWANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH TRYB PRZETARGOWY GN SEKAP
ODPŁATNE PRZEKAZANIE WYBUDOWANYCH URZĄDZEŃ KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA RZECZ MIASTA RACIBÓRZ KM BIP
ODTWORZENIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ ROSZCZENIE WNIOSKODAWCY (ART.209A) GN BIP
ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ USC SEKAP
ODTWORZENIE TREŚCI POLSKIEGO AKTU STANU CYWILNEGO USC SEKAP
OPŁATA Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU AKTUALIZACJA OPŁATY ROCZNEJ GN BIP
OPŁATA Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU ROZKŁADANIE NA RATY BIEŻĄCYCH OPŁAT GN BIP
OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA USC SEKAP
PATRONAT PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ PKT BIP
PISMO OGÓLNE OR SEKAP, ePUAP
PODNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH LOK SEKAP
PODNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO LOK SEKAP
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO ZK SEKAP
POTWIERDZENIE ILOŚCI UŻYTKÓW ROLNYCH FN BIP
PRAKTYKI W URZĘDZIE OR SEKAP
PROGRAM „RODZINA +” – PRZYZNANIE ORAZ WYDANIE KARTY I JEJ DUPLIKATU SP BIP
PROTOKÓŁ OSZACOWANIA SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM OS BIP
PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU LOKALU SOCJALNEGO LOK SEKAP
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GMINY W PRAWO WŁASNOŚCI GN SEKAP

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W TRYBIE USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2018R.

GN BIP
PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY NA INNEGO INWESTORA IU SEKAP
PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE PETYCJI OR SEKAP
PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO LOK SEKAP
PRZYDZIAŁ LOKALU SOCJALNEGO LOK SEKAP
PRZYJĘCIE I ROZPATRZENIE UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OKRESIE JEGO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU I W TERMINIE WYZNACZONYM W OGŁOSZENIU O WYŁOŻENIU PROJEKTU PLANU IU SEKAP
PRZYJĘCIE I ROZPATRZENIE WNIOSKU DO SPORZĄDZANEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W TERMINIE WYZNACZONYM W OGŁOSZENIU O PODJĘCIU UCHWAŁY O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA PLANU IU SEKAP
PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA USC SEKAP
PRZYZNAWANIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA RACIBÓRZ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM ELEMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE RACIBORZA OS BIP
REALIZACJA "PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY RACIBÓRZ NA LATA 2018-2028" OS BIP
REGULACJA STANU PRAWNEGO LOKALU MIESZKALNEGO PO WYPROWADZENIU SIĘ LUB ZGONIE GŁÓWNEGO NAJEMCY LOK SEKAP
REKLAMACJE NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REJESTRZE WYBORCÓW OB SEKAP
REKLAMACJE NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W SPISIE WYBORCÓW OB SEKAP
ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI GN SEKAP
REZYGNACJA Z DORĘCZANIA PISM ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ OR SEKAP
SKARGI I WNIOSKI OR SEKAP
SPORZĄDZENIE TESTAMENTU USC BIP
SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO USC SEKAP
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINY DOTYCHCZASOWEMU UŻYTKOWNIKOWI WIECZYSTEMU GN SEKAP
STWIERDZENIE WYGAŚNIĘCIA LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ OB SEKAP
STWIERDZENIE WYGAŚNIĘCIA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH LUB REGULARNYCH SPECJALNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM OB SEKAP
STYPENDIA SPORTOWE PKT BIP
TRANSKRYPCJA AKTU STANU CYWILNEGO (PRZENIESIENIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO) USC SEKAP
UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH ORAZ DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODAMI OSOBISTYMI OB SEKAP
UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW OB SEKAP
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ ZK SEKAP, ePUAP
UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW OB SEKAP, ePUAP
UDZIELANIE INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORCACH OB BIP
UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ OB SEKAP
UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OB SEKAP
UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OB SEKAP
UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH SPECJALNYCH W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM OB SEKAP
UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM OB SEKAP
ULGI I ZWOLNIENIA Z TYTUŁU POWIĘKSZENIA LUB NABYCIA GOSPODARSTWA ROLNEGO FN BIP
USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI IU BIP
USTALENIE WYSOKOŚCI JEDNORAZOWEJ OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZED ZBYCIEM NIERUCHOMOŚCI IU SEKAP
USTANAWIANIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU GN BIP
USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW OS SEKAP
UZUPEŁNIANIE AKTÓW STANU CYWILNEGO USC SEKAP
UŻYCZENIE GRUNTÓW GMINNYCH GN SEKAP
WNIOSEK O UMIESZCZENIE W WYKAZIE KĄPIELISK PKT BIP
WNIOSEK O WYDANIE PISEMNEJ INTERPRETACJI OB BIP
WNIOSEK W SPRAWACH ULG (UMORZEŃ, ODROCZEŃ, RAT) - OSOBY FIZYCZNE FN SEKAP
WNIOSEK W SPRAWACH ULG (UMORZEŃ, ODROCZEŃ, RAT) - OSOBY PRAWNE FN SEKAP
WPIS DO EWIDENCJI SZKOŁY LUB PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ PROWADZONEJ PRZE OSOBY PRAWNE LUB FIZYCZNE ED SEKAP
WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI OS SEKAP
WPISANIE OBYWATELA POLSKIEGO DO REJESTRU WYBORCÓW OB SEKAP, ePUAP
WPISANIE OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ NIEBĘDĄCEGO OBYWATELEM POLSKIM DO REJESTRU WYBORCÓW OB SEKAP
WPISANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO ZA GRANICĄ W KRAJACH UE PO 01 MAJA 2004 R. USC SEKAP
WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA OS SEKAP
WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO IU SEKAP
WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY IU SEKAP
WYDANIE DECYZJI O ZMIANIE IMION LUB NAZWISK USC SEKAP
WYDANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI GN SEKAP
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO OSOBIE UBEZWŁASNOWOLNIONEJ OB SEKAP, ePUAP
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO PO RAZ PIERWSZY DZIECKU W WIEKU DO 5 LAT OB SEKAP, ePUAP
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO PO RAZ PIERWSZY OSOBIE POWYŻEJ 18 LAT OB SEKAP, ePUAP
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO PO RAZ PIERWSZY OSOBIE W WIEKU 5 - 18 LAT OB SEKAP, ePUAP
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO Z POWODU JEGO UTRATY LUB USZKODZENIA OB SEKAP, ePUAP
WYDANIE DUPLIKATU DECYZJI O WYKREŚLENIU Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OB SEKAP
WYDANIE DUPLIKATU ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH OB SEKAP
WYDANIE ODPISU I ZAŚWIADCZENIA Z REJESTRU STANU CYWILNEGO USC SEKAP, ePUAP,
WYDANIE WTÓRNIKA LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ OB SEKAP
WYDANIE WTÓRNIKA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH LUB REGULARNYCH SPECJALNYCH W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM OB BIP
WYDANIE WYPISÓW I WYRYSÓW Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY (MIASTA) IU SEKAP
WYDANIE WYPISÓW I WYRYSÓW ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY (MIASTA) IU SEKAP
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA OB SEKAP
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO IU SEKAP
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM USC SEKAP, ePUAP
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZATRUDNIENIU LUB ZAŚWIADCZENIA O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIU DLA BYŁYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA, PREZYDIUM POWIATOWEJ RADY NARODOWEJ I PREZYDIUM MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W RACIBORZU. OR BIP
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCEGO, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO (ZA GRANICĄ) USC SEKAP
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWYCH FN SEKAP
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODAMI OSOBISTYMI OB SEKAP
WYDANIE ZAŚWIADCZENIE Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW OB SEKAP
WYDANIE ZEZWOLENIA NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO USC SEKAP
WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH OB SEKAP
WYDAWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH PKT SEKAP
WYGASZANIE PRAWA ZARZĄDU NA WNIOSEK STRONY GN BIP
WYGAŚNIĘCIA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH OB BIP
WYGAŚNIĘCIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH LUB REGULARNYCH SPECJALNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM OB SEKAP
WYKREŚLENIE WPISU Z EWIDENCJI SZKOŁY LUB PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ PROWADZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE LUB FIZYCZNE ED SEKAP
WYKUPY NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH PRZEZ GMINĘ GN SEKAP
WYMELDOWANIA Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO OB SEKAP, ePUAP, ePUAP
WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO OB SEKAP
WYMELDOWANIE DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ OB SEKAP
WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO Z POWODU UPŁYWU TERMINU WAŻNOŚCI OB SEKAP, ePUAP
WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO Z POWODU ZMIANY DANYCH ZAWARTYCH W DOWODZIE OSOBISTYM OB SEKAP, ePUAP
WYNAJEM POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO LOK BIP
WYRAŻANIE ZGODY NA CZASOWE ZAJĘCIE TERENU ORAZ INWESTOWANIE W GRANICACH DZIAŁEK GMINY GN BIP
WYRAŻANIE ZGODY NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W GRUNCIE GN BIP
WYRAŻENIE ZGODY NA UŻYWANIE HERBU MIASTA PKT SEKAP
WYSTĄPIENIE O DORĘCZENIE PISM ZAPOMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ OR SEKAP
ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY OB SEKAP, ePUAP
ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY BĘDĄCEGO OBYWATELEM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ, OBYWATELEM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) - STRONY UMOWY O EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM LUB OBYWATELEM K OB SEKAP
ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY NIEBĘDĄCEGO OBYWATELEM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ, OBYWATELEM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) - STRONY UMOWY O EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM LUB OBYWATELE OB SEKAP
ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY OB SEKAP
ZAMELDOWANIE DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ OB SEKAP
ZAMIANA LOKALU MIESZKALNEGO W RAMACH ZAMIANY Z MIASTEM (GMINĄ) LOK SEKAP
ZAMIANA MIESZKANIA POMIĘDZY KONTRAHENTAMI LOK SEKAP
ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI Z GMINĄ GN SEKAP
ZASZEREGOWANIE OBIEKTU TURYSTYCZNEGO DO KATEGORII POLE BIWAKOWE I WPISANIE GO DO EWIDENCJI PKT SEKAP
ZAŚWIADCZENIA O FIGUROWANIU/NIEFIGUROWANIU W EWIDENCJI PODATNIKÓW FN SEKAP
ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI FN SEKAP
ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO CELEM PRZEDŁOŻENIA W KRUS FN BIP
ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNEGO IU BIP
ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PLANOWANEJ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO IU BIP
ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE CAŁKOWITĄ SPŁATĘ NALEŻNOŚCI FN BIP
ZATWIERDZENIE REGULAMINU STRZELNICY PKT SEKAP
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO ZE SKUTKAMI CYWILNYMI TZW. ŚLUB KONKORDATOWY USC SEKAP
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSTKIEGO W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO USC SEKAP
ZAWIADOMIENIE O ORGANIZACJI ZGROMADZENIA PUBLICZNEGO OB SEKAP
ZAWIADOMIENIE O ORGANIZOWANIU IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH PKT BIP
ZAWIADOMIENIE O ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OB SEKAP
ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY O PRACĘ Z MŁODOCIANYMI PRACOWNIKAMI W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO ED SEKAP
ZAWIESZENIE WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO OB SEKAP
ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GMINY W DRODZE PRZETARGU GN SEKAP
ZBYWANIE GARAŻY NA RZECZ NAJEMCÓW GN BIP
ZBYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH NA RZECZ NAJEMCÓW GN BIP
ZBYWANIE LOKALI UŻYTKOWYCH NA RZECZ NAJEMCÓW GN BIP
ZBYWANIE WOLNYCH LOKALI MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY GN BIP
ZBYWANIE WOLNYCH NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH GN BIP
ZEZWOLENIA JEDNORAZOWE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH OB SEKAP
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH OB SEKAP
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA DOSTARCZANIU ŻYWNOŚCI NA IMPREZY ZAMKNIĘTE ORGANIZOWANE W CZASIE I MIEJSCU WYZNACZONYM PRZEZ KLIENTA, W OPARCIU O ZAWARTĄ UMOWĘ OB SEKAP
ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ LUB PRZEBUDOWĘ ZJAZDU DM BIP
ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ TYMCZASOWEGO STOISKA HANDLOWEGO DM BIP
ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ W PASIE DROGOWYM OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB URZĄDZEŃ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO DM BIP
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH OS SEKAP
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE OGRÓDKÓW LETNICH, KIERMASZY ŚWIĄTECZNYCH I HANDLU PRZED LOKALAMI HANDLOWYMI DM BIP
ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ PKT SEKAP
ZEZWOLENIE NA UTRZYMYWANIE LUB PROWADZENIE HODOWLI PSÓW RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ KM SEKAP
ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA CZAS WYKONYWANIA ROBÓT W PASIE DROGOWYM LUB NA TERENACH NIE BĘDĄCYCH PASEM DROGOWYM W ROZUMIENIU USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RACIBÓRZ DM BIP
ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA PRAWACH WYŁĄCZNOŚCI (CELE INNE NIŻ HANDLOWE) DM BIP
ZGŁASZANIE ZMIAN DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE PKT SEKAP
ZGŁASZANIE ZMIAN DO EWIDENCJI PÓL BIWAKOWYCH PKT SEKAP
ZGŁOSZENIE (REJESTRACJA) URODZENIA DZIECKA USC SEKAP
ePUAP
ZGŁOSZENIE (REJESTRACJA) ZGONU USC SEKAP
ZGŁOSZENIE AWARII POWSTAŁYCH W PASIE DROGOWYM LUB NA TERENACH NIE BĘDĄCYCH PASEM DROGOWYM W ROZUMIENIU USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RACIBÓRZ DM BIP
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE PKT SEKAP
ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI DO 5M3/DOBĘ OS SEKAP
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKU LEŚNEGO - OSOBY FIZYCZNE FN SEKAP, ePUAP
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKU LEŚNEGO - OSOBY PRAWNE FN SEKAP, ePUAP
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE FN SEKAP,
ePUAP
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE FN

SEKAP,
ePUAP

ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH FN SEKAP, ePUAP
ZGŁOSZENIE POWASTANIE OBOWIĄZKU PODATKU ROLNEGO - OSOBY FIZYCZNE FN SEKAP, ePUAP
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKU ROLNEGO - OSOBY PRAWNE FN SEKAP, ePUAP
ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO OB SEKAP, ePUAP
ZGŁOSZENIE WPISU DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OB SEKAP
ZGŁOSZENIE WYGAŚNIĘCIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH FN SEKAP, ePUAP
ZGŁOSZENIE WYGAŚNIĘCIA OBOWIĄZKU PODATKU LEŚNEGO - OSOBY FIZYCZNE FN SEKAP, ePUAP
ZGŁOSZENIE WYGAŚNIĘCIA OBOWIĄZKU PODATKU LEŚNEGO - OSOBY PRAWNE FN SEKAP, ePUAP
ZGŁOSZENIE WYGAŚNIĘCIA OBOWIĄZKU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE FN SEKAP,
ePUAP
ZGŁOSZENIE WYGAŚNIĘCIA OBOWIĄZKU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE FN

SEKAP,
ePUAP

ZGŁOSZENIE WYGAŚNIĘCIA OBOWIĄZKU PODATKU ROLNEGO - OSOBY PRAWNE FN SEKAP, ePUAP
ZGŁOSZENIE WYGAŚNIECIA OBOWIĄZKU PODATKU ROLNEGO - OSOBY FIZYCZNE FN SEKAP, ePUAP
ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICĘ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCY I ZGŁOSZENIE POWROTU Z POZA GRANICY OB

SEKAP, ePUAP
 

ZGŁOSZENIE WZNOWIENIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OB SEKAP
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA OS SEKAP
ZGŁOSZENIE ZATRUDNIENIA KIEROWCÓW OB BIP
ZGŁOSZENIE ZAWIESZENIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OB SEKAP
ZGŁOSZENIE ZNALEZIENIA DOWODU OSOBISTEGO OB SEKAP
ZŁOŻENIE WNIOSKU O SPORZĄDZENIE LUB ZMIANĘ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB ZMIANĘ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY (MIASTA) IU SEKAP
ZMIANA LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ OB SEKAP
ZMIANA W ZEZWOLENIU NA SPRZEDAŻ DETALICZNĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH OB BIP
ZMIANA WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OB SEKAP
ZWROT OPŁATY SKARBOWEJ FN SEKAP
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ FN SEKAP
ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH SPECJALNYCH W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM OB SEKAP
ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM OB SEKAP
Podmiot udostępniający informację:
Prezydent Miasta Racibórz
Informacja wytworzona przez:
Bożena Kotula
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bożena Kotula
email: or2@um.raciborz.pl tel.:+48327550661
Data wytworzenia informacji:
22-02-2016 14:07:52
Data udostępnienia informacji:
22-04-2021 13:25:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie