UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZACYM JEST MIASTO RACIBÓRZ I SZKÓŁ, KTÓRE MAJĄ SWOJĄ SIEDZIBĘ NA TERENIE MIASTA RACIBÓRZ (SZKOŁY PROWADZONE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO INNE NIŻ GMINY ORAZ OSOBY PRAWNE NIE BĘDĄCE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I OSOBY FIZYCZNE).

17‑08‑2010

EKS 7
KARTA INFORMACYJNA: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu nr tel. + 48 ( 32 ) 755 06 98 lub + 48 ( 32 ) 755 07 97. Urzędu Miasta Racibórz, ul. Stefana Batorego 6
Centrala nr tel. +48 ( 32 ) 755 06 00.

___________________________________________________________________________

 • Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) ,
 • § 2, § 3 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz.1342),
 • Zarządzenie Nr 318/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

I. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
 2. Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn.zm.).

II. Opłaty

Brak - zwolnione na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1, lit. G ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

III. Termin udzielenia odpowiedzi

Nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.Koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych zwraca się po przedłożeniu dowodu zakupu (faktura imienna lub oświadczenie) do wysokości wartości pomocy wynikającej z Rozporządzenia Rady Ministrów.

IV. Jednostka odpowiedzialna/jednostki odpowiedzialne

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 16 września 2019 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020.

V. Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Prezydenta Miasta Racibórz, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o odmowie przyznania pomocy.

VI. Inne informacje

 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom:
 • słabowidzącym,
 • niesłyszącym,
 • słabosłyszącym
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w punktach 1-7

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I-IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV-VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed dniem 1 stycznia 2019 r., oraz dopuszczanych od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287), jest udzielana uczniom:- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do: klas II i III branżowej szkoły I stopnia lub klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.
 2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest udzielana uczniom:
 • słabowidzącym,
 • niesłyszącym,
 • słabosłyszącym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do: klasy I branżowej szkoły I stopnia, klasy I pięcioletniego technikum, klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

 Wartość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty:

 1. 225 zł  dla ucznia

a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym

- uczęszczającego do branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

 1.  390 zł dla ucznia

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) słabosłyszącego,

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f

- uczęszczającego do branżowej szkoły I stopnia;

 1. 445 zł dla ucznia

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) słabosłyszącego,

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f

- uczęszczającego do klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I-IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV-VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

VII.  Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, edukacja@um.raciborz.pl, tel. (32) 755 0698

 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iodo@um.raciborz.pl.

 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego (dofinansowania do podręczników – rządowy program „Wyprawka szkolna”).

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora ( art. 6 ust. 1 lit . e RODO) Zadanie to wyznaczone zostało ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 5. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 licpa 2019r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz Uchwały Nr 126/2018 Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.

 6. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana-/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.

 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, w tym przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej.

 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

 • żądanie dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
 • sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • cofnięciu zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niedopełnienia będzie brak możliwości realizacji sprawy.
 2. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.


Kategorie
Załatwianie spraw i procedury:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Publikacje:
Załatwianie spraw i procedury

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu